Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 69 | 1 | 23-43

Article title

Groszův automobil na lodi a Bertovy stokoruny na pokuty: opomenutý umělec Josef Justus alias známý antinacistický karikaturista Bert

Content

Title variants

EN
Grosz’s car on a ship and Bert’s hundred crown notes for fines: the forgotten artist Joseph Jusztusz, aka the well-known anti-Nazi caricaturist Bert

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Výtvarný umělec Joseph (Josef) Jusztusz (Justus) (9. 3. 1900, Kolocza, Maďarsko - 1944, Osvětim- Birkenau, Polsko) je dnes zcela zapomenut. O jeho životě nevíme téměř nic, ale o jeho díle je nevědomost pouze zdánlivá. V první polovině třicátých let 20. století totiž patřil k nejvýraznějším výtvarným umělcům okruhu antinacistických karikaturistů, kteří před pronásledováním nacistického Německa uprchli do Československa a ovlivnili směr české sociálněpolitické kresby. Vedle českých ilustrátorů, jako byli František Bidlo, Josef Čapek, Adolf Hoffmeister, Antonín Pelc nebo Ondřej Sekora, tvořil jako zahraniční přispěvatel pod pseudonymem Bert pro satirický týdeník Der Simplicus / Der Simpl. Jeho práce postupně formovaly tvář celého časopisu a několik z nich vystavil na proslulé Mezinárodní výstavě karikatur a humoru v SVU Mánes v Praze. Přestože pozornosti cenzorů a zpravodajských agentů neunikl, Jusztusova totožnost byla úspěšně utajena a diskutována až do současnosti. Stať ovšem vychází z archivních pramenů, které umělcovu identitu bezpečně odhalují včetně jeho maďarského původu a berlínského školení. Jako „člověka výtečných mravních kvalit“ ho označil šéfredaktor Prager Presse Arne Laurin. Vlastní korespondence se dotýká jeho osudu jako uprchlíka včetně důsledků národního vykořenění. Z pohledu výtvarného díla kreslíře Berta se podařilo identifikovat nejen většinu originálních kreseb z fondu Národní galerie Praha a specifikovat stylovou pluralitu tvorby na základě kresebných tendencí publikovaných děl v Prager Presse, Neuer Vorwärts, Prager Tagblatt nebo Českém slově, ale upozornit také na Justusovo pravděpodobné autorství malby Cirkus, doposud připisované Georgu Groszovi (1893–1959). Ve své době k němu býval Bert přirovnáván nejčastěji. Studie se proto rovněž soustředí na kontext jejich životních postojů a tvorby podporující pochybnosti o autorovi obrazu.
EN
The artist Joseph (Josef) Jusztusz (Justus) (9. 3. 1900, Kolocza, Hungary - 1944, Auschwitz-Birkenau, Poland) is completely forgotten today. We know almost nothing about his life, although we are less ignorant of his work than we think. In the first half of the 1930s he was one of the most prominent artists of the circle of anti- Nazi caricaturists who fled to Czechoslovakia from the persecution of Nazi Germany, and who influenced the trend of Czech social and political illustration. Jusztusz worked under the pseudonym Bert alongside such Czech illustrators as František Bidlo, Josef Čapek, Adolf Hoffmeister, Antonín Pelc and Ondřej Sekora, as a foreign contributor to the satirical weekly Der Simplicus / Der Simpl. His works gradually influenced the nature of the whole journal, and several of them he exhibited in the famous International Exhibition of Caricature and Humour in SVU Mánes in Prague. Although Jusztusz did not escape the attention of the censors and intelligence agents, his identity was successfully kept secret and is debated to this very day. This essay however uses archive sources to reveal the artist’s identity with certainty, including his Hungarian origin and Berlin training. The editor-in-chief of the Prager Presse Arne Laurin described him as ‘a man of exceptional moral qualities’. His own correspondence touches on his fate as a refugee including the results of being uprooted from his native land. Not only could most of the original drawings in the holdings of the National Gallery in Prague be identified through the aspect of the artwork of Bert as draughtsman, as well as the stylistic plurality of his work specified on the basis of the drawing tendencies of his works published in the Prager Presse, Neuer Vorwärts, Prager Tagblatt and České slovo, but Jusztusz’s probable authorship of the painting Circus, until now ascribed to Georg Grosz (1893–1959), could also be pointed out. Bert was compared with Grosz very frequently in his time. The study therefore focuses similarly on the context of their attitudes to life and on work that supports doubts about the authorship of the painting.

Journal

Year

Volume

69

Issue

1

Pages

23-43

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3245dfec-0f93-4fb1-b8e2-3c356220de6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.