Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 61 | 2 | 332-342

Article title

Folʹklorna onomastyka: do problemy statusu

Content

Title variants

RU
Фольклорна ономастика: до проблеми статусу
EN
Folklore onomastics: the problem of its status
CS
Folklorní onomastika: problém statusu

Languages of publication

RU

Abstracts

EN
The study of folklore onyms has a history lasting over a century and a half. Among linguistic disciplines they are the object of study of at least linguistic folklore studies, ethnolinguistics and onomastics. However, scholars from other fields do not always realise the distinctiveness of the object of study in each of them. The aim of the article is to describe the main tasks of onomastic studies in folklore. The object of study in folklore onomastics, unlike in other sciences, has to be typological regularities of organization, structuring and existence of the system of proper names in oral folklore as an organic, specific part of national onym system and its ability to provide evidence about main tendencies and regularities of development and functioning of national system of naming.
CS
Bádání v oblasti folklorních onym má dlouhou, téměř půldruhého století trvající historii. Mezi filologickými naukami jsou dnes onyma objektem studia různých disciplín, zejména pak lingvofolkloristiky, etnolingvistiky a onomastiky. Ale badatelé si ne vždy uvědomují originalitu a hloubku zkoumání jejich podstaty v rámci každé z těchto disciplín. Cílem této stati je vymezit základní úkoly onomastického studia vlastních jmen ve folkloru. Předmětem studia folklorní onomastiky na rozdíl od jiných vědních disciplín by měly být typologické zákonitosti organizace, strukturace a existence systému vlastních jmen ústní lidové tvořivosti jako organické, nosné součásti národního systému onymie a jeho schopnost uchovávat svědectví o základních tendencích a zákonitostech rozvoje a fungování národního systému vlastních jmen.

Journal

Year

Volume

61

Issue

2

Pages

332-342

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.32911ba7-6426-4a28-937e-b71dc82a488a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.