PL EN


2017 | 156 | 2 | 152-156
Article title

Profesor Vladimír Solnař : významná osobnosť vedy trestného práva (pripomienka jubilea)

Authors
Content
Title variants
EN
Professor Vladimír Solnař : the eminent personality of the criminal jurisprudence (the jubilee remark)
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Článok pojednáva o jednej z najvýznamnejších osobností československej vedy trestného práva 20. storočia, o profesorovi Vladimírovi Solnařovi. Deje sa tak pri príležitosti okrúhleho výročia od momentu, keď trestné právo v Československu prišlo o svojho „otca“, ako ho týmto prídomkom príznačne pomenoval docent František Vavera. Prostredníctvom zachovaných prameňov je priblížená jeho profesionálna životná púť počnúc študentskými rokmi až po posledné chvíle jeho života.Dôraz je kladený predovšetkým na funkcie, ktoré zastával a povolania, ktoré vykonával, ako aj na jeho bohatú publikačnú činnosť a prínos pre trestnoprávnu vedu vôbec. V článku sú vymenované jednotlivé najdôležitejšie diela, ktorých bol pôvodcom, a ktoré svojou nadčasovosťou aj dnes sú veľmi vzácnou pomôckou pre ktoréhokoľvek právnika venujúceho sa trestnému právu. Keďže profesor Solnař bol dlhodobou a neodmysliteľnou súčasťou periodika Právník v pozícii spoluredaktora, či pilného prispievateľa, článok ponúka zoznam jeho príspevkov uverejnených v tomto časopise. Naostatok článok poodhaľuje zakľúčenie jeho celoživotného úsilia, ktoré žiaľ už nemohlo byť ním samým v úplnosti dokončené, čím si odborná verejnosť uvedomovala priam nevyhnutnú potrebu zavŕšenia jeho snáh, a ktorú sa napokon podarilo naplniť.
EN
This article deals with one of the most important persons in the Czechoslovak criminal jurisprudence of the 20th century, Prof. Vladimír Solnař. It was written as a result of the quadragennial anniversary of the moment when Czechoslovak criminal law lost its ‘father’, as Doc. František Vavera significantly named him.Using the available resources, this article depicts the path of his professional life from the schoolyard years to the last moments of his life. The main focus is on the posts he held, occupations he followed as well as his rich publication activities and impact he had on criminal jurisprudence overall. The article lists his most important works which can serve as very useful resources for any lawyer specializing in criminal law even today. Since Prof. Solnař served as a co-editor and active contributor and a long-time and vital member of the journal ‘Právník’, the article provides a list of his contributions to this journal. Finally, the article reveals his lifelong endeavour which unfortunately could not be fully completed by himself, thereby the academic community perceived the essential need for concluding his endeavour that has eventually been fulfilled.
Contributors
author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.33758752-378c-4cc2-b2e2-59713c230885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.