Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3-4(80-81) Efficiency of HRM | 35-50

Article title

STRATEGIC SAVINGS PROGRAMS AND SHORT–TERM ACTIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION

Content

Title variants

PL
Krótkookresowe dzialania i strategiczne programy oszczednosciowe w administracjach publicznych - analiza przypadków

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest zidentyfikowanie trendów związanych z wprowadzanymi przez rządy doraźnymi działaniami oszczędnościowymi w administracjach publicznych (o charakterze krótkookresowym), a także przedstawienie możliwych do wykorzystania narzędzi strategicznych o charakterze długookresowym. W opracowaniu wykorzystano zarówno wyniki badań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe, jak i dane oraz materiały zebrane przez autora dzięki aktywnemu uczestnictwu w sesjach plenarnych i grupach roboczych Komitetu Zarządzania Publicznego OECD oraz Sieci Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej – EUPAN. Biorąc pod uwagę, iż część krajów (m.in. Finlandia, Niderlandy i Wielka Brytania) już wprowadziła dedykowane racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej programy strategiczne, w opracowaniu dokonano ich wstępnego przeglądu. Zwrócono również uwagę na wyzwania, ale i zagrożenia związane z wdrażaniem publicznych przeglądów wydatków oraz programów nakierowanych na podnoszenie produktywności. Przedstawiono także podstawowe dylematy wiążące się ze zwiększaniem produktywności w administracji publicznej. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż jej znaczące podnoszenie w sektorze publicznym nie jest możliwe bez wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii w narodowych systemach zarządzania publicznego.
EN
This paper's goal is to identify trends in austerity measures in public administration (short-term) and then to introduce potential strategic instruments of a long-term character. Austerity measures already introduced or planned by national governments are very diversified in their nature. It is for this reason that the cost-cutting activities most often used in public administration are identified and categorized. This paper is based on the results of comparative research already undertaken by international organizations as well as the author's active involvement in plenary sessions and working groups of the OECD Public Government Committee and the European Union Public Administration Network (EUPAN). Keeping in mind the fact that some countries (e.g. Finland, the Netherlands, and the United Kingdom) have already introduced strategic programs dedicated to employment rationalization in public administration, a preliminary review of these programs is included in the paper. Challenges as well as threats in the implementation of public spending assessments and productivity programs have been highlighted. Moreover, major dilemmas concerning improved productivity in public administration have been presented. Analysis results demonstrate that introducing innovative solutions and up-to-date technologies is prerequisite to significant productivity improvements in national public governance systems.

Year

Pages

35-50

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2011-06-15

Contributors

  • Warsaw School of Economics , Warsaw, Poland
  • Pawel Pietrasienski, Chair of Market and Marketing, Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA095814

YADDA identifier

bwmeta1.element.33a56b10-74a2-3251-8971-8670c6b0bbbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.