Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 58 | 3 | 335-375

Article title

Josef Suk - Universal-Edition Wien. Kritická edice korespondence

Content

Title variants

EN
Josef Suk and Universal-Edition Wien. A critical edition of mutual correspondence

Languages of publication

Abstracts

EN
The critical edition of correspondence between Josef Suk and the publishing house Universal-Edition Wien presents a collection of previously unpublished letters currently kept in the manuscript library of Wienbibliothek im Rathaus. The correspondence clarifies the circumstances surrounding the publication of Josef Suk’s Pohádka léta (A Summer’s Tale), a tone poem for large orchestra op. 29, the only composition by Suk issued by Universal-Edition. The edition contains letters originally written in German, translated into Czech and supplemented by critical comments. The edition itself is preceded by a study with an opening part presenting an overview of Suk’s cooperation with different publishers up to the founding of independent Czechoslovakia. The following section is focused on the specific terms of contract and the actual process of the publication of Pohádka léta. The author of the paper examines why there was no further cooperation between Suk and the renowned Viennese publishing house, despite the composer’s initial serious interest in such cooperation. Among other factors, she finds a possible answer to this question in the reception of the composition’s Vienna premiere in November 1910, by Tonkünstler-Orchester Wien, with Oskar Nedbal conducting. Although the critics appreciated the composition’s bold harmony and its sonic qualities, rather than acclaiming this particular work, they reserved most of their praise for the composer’s earlier output. Especially the more conservative reviewers regarded his use of modern compositional techniques as an unfortunate deflection in the development of the composer’s style, with Julius Korngold for example labelling Suk an “errant artist”. Obviously, the very attributes that were bringing Suk closer to Arnold Schoenberg, with whom the Universal-Edition began to cooperate simultaneously, would have been found most attractive by a publisher focusing on contemporary progressive music production. The most probable explanation for the termination of the relations between Josef Suk and the Universal-Edition appears to be the composer’s personal decision resulting from his dissatisfaction with the technical format of the published work which came out in the publisher’s inexpensive autograph series. Alongside Pohádka léta, the Universal- Edition published Vítězslav Novák’s symphonic poem V Tatrách (In the Tatras), in a rather costly and more presentable format. Its composer, a contemporary of Suk’s, was also a pupil of Dvořák, and Suk’s natural rival in this field of music.
CS
Kritická edice korespondence Josefa Suka s nakladatelstvím Universal-Edition Wien představuje soubor dosud nepublikovaných dopisů, dnes uložených v rukopisné sbírce Wienbibliothek im Rathaus. Korespondence vysvětluje okolnosti spjaté s vydáním Sukova díla Pohádka léta, hudební básně pro velký orchestr op. 29, jediného Sukova díla, které v Univerzální edici vyšlo. Německy psané dopisy jsou v edici rovněž přeloženy do češtiny a opatřeny kritickými komentáři. Edici předchází studie, jejíž úvodní partie přináší přehled Sukovy spolupráce s nakladateli do vzniku samostatného Československa. V následujících částech je věnována pozornost smluvním podmínkám a procesu vydání Pohádky léta. Autorka si klade otázku, proč k další spolupráci s renomovaným vídeňským nakladatelem, o jehož spolupráci měl Josef Suk na počátku eminentní zájem, nedošlo. Odpověď mimo jiné hledá v přijetí díla po premiérovém vídeňském provedení díla v listopadu 1910 v podání Tonkünstler-Orchester Wien za řízení Oskara Nedbala. Přestože recenzenti většinou pozitivně hodnotí odvážnou harmonii a zvukovou stránku díla, skladatele oceňují především za jeho dřívější díla. Zvláště konzervativně orientovaní kritici spatřují v moderních hudebních prostředcích skladatelovo směřování nesprávným směrem a např. Julius Korngold v souvislosti s tímto dílem označuje Suka za „pomýleného umělce“. Zdá se, že právě tyto atributy Sukova díla, jimiž se dostává do blízkosti Arnolda Schönberga, s nímž Univerzální edice ve stejné době rovněž zahájila spolupráci, měly být pro nakladatelství orientovaného na soudobou progresivní hudbu zvláště atraktivní. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení ukončení vztahu mezi skladatelem a nakladatelstvím se proto jeví osobní rozhodnutí Josefa Suka, jenž nebyl spokojen s kvalitou vydání svého díla, které vyšlo v levnější autografované edici. Paralelně s Pohádkou léta Univerzální edice vydala v nákladné a reprezentativní formě symfonickou báseň V Tatrách Vítězslava Nováka, Sukova generačního souputníka, spolužáka z Dvořákovy třídy, ale také skladatelského konkurenta.

Year

Volume

58

Issue

3

Pages

335-375

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
unknown
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3481a5e9-64ac-44a2-9d23-52ac63d327a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.