Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 1 | 19-38

Article title

Individuálne faktory a faktory morálneho self ako predpoklady porušovania noriem v akademickej sfére

Content

Title variants

EN
Internal factors and moral self-regulation as prerequisites of norm-violating behavior in academic field

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Výskumná štúdia nadväzuje na výskum zaoberajúci sa identifikáciou signifikantných prediktorov neetického správania uskutočneného za účelom dosiahnutia cieľa (Čopková, Matyiová, & Bartko, 2017). Cieľom prezentovanej štúdie bola analýza komplexných vzťahov pravdepodobnosti sformovania zámeru porušiť normu v akademickej oblasti za účelom dosiahnutia cieľa a premenných predstavujúcich jeho potenciálne predpoklady. Analyzované boli dáta od vzorky 154 vysokoškolských študentov vo veku od 18 do 25 rokov (Mvek = 21,57, SD = 1,76), 80,5 % tvorili ženy; 19,5 % muži. Analýzou komplexných vzťahov prostred-níctvom modelovania štrukturálnymi rovnicami bol preukázaný priamy pozitívny efekt personálneho normatívneho presvedčenia, nepriamy negatívny efekt svedomitosti a nepriame pozitívne efekty machiavelizmu, morálnych výpadkov pri akademickom podvádzaní a sebaoprávňovania v dosahovaní cieľa na pravdepodobnosť sformovania zámeru porušiť normu za účelom dosiahnutia cieľa.
EN
The research study follows the study focused on the identification of significant predictors of non-ethical behavior in a goal directed behavior (Čopková, Matyiová, & Bartko, 2017). The aim of the current study was the analysis and significance verification of wider connections and relations of probability of behavioral intention´s to violate norm in order to attain academic goal. 154 Slovak university students have participated in the study (80,5 % women; Mage = 21,57; SD = 1,76). Using structural equations, the direct positive effect of personal normative belief, indirect negative effect of conscientiousness, indirect positive effect of Machiavellianism, moral disengagement about cheating and self-licensing in goal attainment on a probability of behavioral intention´s to violate norm in order to attain academic goal formation were identified.

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

19-38

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.348c38c1-3352-47a8-b14e-8cf2af2334c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.