Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 35 | 1 | 115-125

Article title

Huculszczyzna jako „mała ojczyzna” w polskiej świadomości galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Huculszczyzna as a homeland in the Galician-Polish awareness at the turn of the 19th century

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article analyses the ways of understanding of the concept of Homeland at the end of the nineteenth century in called 'Huculszczyzna'. Writers, ethnographers, artists searched here not only for its exotic character but also homeliness and primitive nature. The authoress tried to show how the categories such as regionalism and provincialism created the 'Hucul' myth. These relations between Polish and 'Hucul' culture should be perceived as a reformulation of the Polish provenance model. The paper discusses also the colonial aspects of the Polish borderland (Kresy) discourse.

Discipline

Journal

Year

Volume

35

Issue

1

Pages

115-125

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ewelina Lesisz, c/o Uniwersytet Warszawski, Wydzial Polonistyki, Instytut Literatury Polskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa, Poland

References

 • Andrusieczko P., O podróżowaniu, [w:] Antropologiczne wędrówki po kulturze, red. W. Burszta, Poznań 1996.
 • Bakuła B., Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006, nr 6.
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Prowincja w kręgu mitów inte¬ligenckich, [w:] Prowincja – świat, Europa, Polska, red. M. Ryszkiewicz, Lublin 2007.
 • Błachowska K., Dzieje średniowiecznej Rusi w pracach historyków lwowskich prze¬łomu XIX i XX wieku, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, T. II, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2004.
 • Burkot S., Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.
 • Burszta W. J., Podróżować. Posiadać. Wiedzieć, [w:] Pojednanie tożsamości z róż¬nicą, red. E. Rewers, Poznań 1995.
 • Chłędowski K., Pamiętniki. Galicja (1843-1880), wstęp A. Kot, Wrocław 2006.
 • Chociszewski J., Malowniczy opis Polski czyli geografia ojczystego kraju, Poznań 1891.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Region i regionalizacja w geografii, [w:] Region, regionalizm pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1993.
 • Galicja przedstawiona słowem i ołówkiem w opracowaniu Bolesława Limanowskiego z rysunkami Włodzimierza Tetmajera, Lwów 1892.
 • Halczak B., Problemy tożsamości narodowej Łemków, [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, red. S. Dudra, B. Halczak, Legnica-Zielona Góra 2007.
 • Hensel W., Wstęp do etnogenezy Słowian, [w:] Słowianie w dziejach Europy, oprac. J. Ochmański, Poznań 1974.
 • Hobsbawm E., Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008.
 • Hoffbauer H., Przewodnik na Czarnohorę i do wschodnich Beskidów, Stanisławów 1897.
 • Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatu¬ry, Kraków 2006.
 • Kłoskowska A., Wielokulturowość regionów pogranicza, [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1993.
 • Koter M., Region polityczny – geneza, ewolucja i morfologia, [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1993.
 • Krzyżanowski J., Folklorystyka polska, [w:] G. Cocchiara, Dzieje folklorystyki w Europie, tłum. W. Jekiel, Warszawa 1971.
 • Kuczyński J., Polskość w perspektywie uniwersalizmu, [w:] Sens polskiej historii, red. A. Ajnenkiel, J. Kuczyński, Warszawa 1990.
 • Kunce A., Zlokalizować tożsamość!, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2007.
 • Lewicki S. A., Orłowicz M., Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicji, Lwów 1912.
 • Łoboz M., Piękna nasza Polska cała. . . krajobrazy Wincentego Pola, Wrocław 2007.
 • Panas W., O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, [w:] Wiedza o literatu¬rze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Warszawa 1996.
 • Pol W., Rzut oka na północne stoki Karpat i przyległe im krainy, Kraków 1851.
 • Schnaider J., Z kraju Hucu¬łów, „Lud” 1899, nr 5.
 • Stanisław Eliasz Radzikowski do Stanisława Witkiewicza, [w:] Listy o „stylu zako¬piańskim” 1892-1912. Wokół Stanisława Witkiewicza, wstęp i oprac. M. Jagiełło, Kraków 1979.
 • Szczerski A., Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900, Kraków 2002.
 • Thompson E. M., Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Kraków 2000.
 • Turczyński J., Nowelle huculskie, Kraków 1890.
 • Witwicki S., Rys historyczny o Hucułach, Lwów 1863.
 • Zakrzewski S., Historiografia polska wobec wskrzeszenia państwa, Lwów 1924.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA08587

YADDA identifier

bwmeta1.element.35ae9540-e07b-3cda-b0ed-be7d7df37b78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.