Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(29) | 78-95

Article title

Kościół wobec współczesnych nadużyć w dziedzinie prokreacji

Authors

Title variants

EN
Church towards Contemporary Abuses in the Field of Procreation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kościół – wierny misji zleconej przez Chrystusa – podejmuje kolejno tematy, które pojawiają się na przestrzeni historii ludzkości, które są wynikiem rozwoju nauki i postępu cywilizacyjnego, i coraz większych możliwości ingerowania w procesy życiowe – począwszy od prokreacji, a na umieraniu skończywszy. Niewątpliwie dziedzina ingerencji w ludzką prokreację jest tą, która ze względu na ogromny postęp i osobowe dobra realizowane, przede wszystkim zagrożone w jej działaniach – wymaga szczególnej czujności Kościoła. Dlatego w niniejszej publikacji została przedstawiona klarowna nauka moralna Kościoła dotycząca nadużyć w dziedzinie prokreacji. Do fundamentalnych nadużyć, które stały się przedmiotem refleksji moralnej należy zaliczyć: antykoncepcję, środki wczesnoporonne, sterylizację oraz zapłodnienie in vitro i klonowanie. Trzeba zauważyć, że wszystkie te kwestie związane z ludzką prokreacją przeczą właściwej dla wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej, a przede wszystkim dla współczesnej myśli Kościoła wizji małżeństwa, rodziny, seksualności i płodności. Rozrywają bowiem wewnętrzną jedność, wzajemność i konieczność relacji między małżonkami, ale także relacje między rodzicami i potomstwem. Z tego względu muszą być ocenione negatywnie. Zjawiska te mają bowiem przeciwstawną naturę – seksualność bez prokreacji z jednej i prokreacja bez seksualności z drugiej strony.
EN
Church – faithful to the mission commissioned by Christ – take successively the topics that appear throughout the history of mankind, which are the result of scientific development and progress of civilization, and increasing the possibility of interfering with the processes of life – from procreation, and the dying ending. Undoubtedly, the field of interference in human procreation is the one that because of the tremendous progress achieved and the personal good, especially endangered in its activities – requires special vigilance of the Church. Therefore, in this publication is presented clear moral teaching of the Church concerning the abuses in the field of procreation. For the fundamental fraud, which became the subject of moral reflection should include: contraception, morning after pill, sterilization and in vitro fertilization and cloning. It should be noted that all these issues related to human reproduction right contradict the Christian tradition for centuries, and above all the Church’s thought for contemporary view of marriage, family, sexuality and fertility. Break for inner unity, mutuality and the need for relationships between spouses, but also the relationships between parents and offspring. For this reason, must be evaluated negatively. These phenomena are in fact the opposite nature – sexuality without procreation on the one and procreation without sexuality on the other.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10296

YADDA identifier

bwmeta1.element.36a4d75f-1966-374b-b467-5758e32699eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.