Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 18 | 135-143

Article title

Slavic ethnolinguistics and Anglo-American linguistic anthropology: convergences and divergences in the study of the language-culture nexus

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is an attempt to determine the major convergences and divergences between Slavic ethnolinguistic research, represented by the Moscow and Lublin schools (Tolstaya and Bartminski, respectively), and American linguistic anthropology, deriving from the work of Sapir and Whorf. The juxtaposition is justified due to the common assumption of an inseparable link between language and culture. Both lines of research recognize a semiotic conception of culture as communication and a conception of language as a tool of coming to the knowledge of the world. Both, too, accept various degrees of isomorphism between language and other cultural codes. A common characteristic of both approaches is also a conception of the language of folklore as a particularly promising research area. The most important issues in both cases have to do with the strict relationships between culture and group identity, the analysis of ethnographic discourse, and language-encoded ideology. The most important difference, on the other hand, is that Slavic ethnolinguistics concentrates on lexis, whereas North-American studies focus on the pragmatic aspect of language. The most promising dimension of the research in both is the conception of language as an exponent of ideology and of a system of values.
PL
Artykuł jest próbą określenia najważniejszych zbieżności i rozbieżności między słowiańskimi badaniami etnolingwistycznymi reprezentowanymi przez szkołę moskiewską (Tołstoj) i szkołę lubelską (Bartmiński), a wywodzącymi się od Sapira i Whorfa badaniami amerykańskiej antropologii językowej. Zestawienie takie jest zasadne ze względu na podstawowe dla obu nurtów uwzględnienie nierozerwalnego związku między językiem i kulturą. Obie tradycje badawcze uznają semiotyczną koncepcję kultury jako komunikacji i języka jako narzędzia poznania świata oraz zakładają różne stopnie izomorfizmu między językiem i innymi kodami kulturowymi. Punkt wspólny stanowi również preferencja dla ujmowania języka folkloru jako szczególnie nośnego obszaru badań. Najważniejszymi polami dociekań w obu przypadkach są ściśle powiązane ze sobą zakresy: zakodowane w dyskursie związki między kulturą i tożsamością grupową, analiza dyskursu etnograficznego oraz ujawniająca się w języku ideologia. Najistotniejszą różnicę stanowi koncentracja słowiańskiej etnolingwistyki na badaniu leksyki, podczas gdy badania północnoamerykańskie w centrum stanowią aspekt pragmatyczny języka. Najbardziej obiecującym kierunkiem prowadzonych badań jest język jako eksponent ideologii i systemu wartości.

Year

Volume

18

Pages

135-143

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • P. Plas, (Gent, Belgium), postal address not given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02505193

YADDA identifier

bwmeta1.element.37537649-5019-3fe4-9cdf-332ac134113f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.