Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 67 | 6 | 877-894

Article title

Aristoteles a ontologický status ľudskej reči v "Kategóriách"

Authors

Content

Title variants

EN
The ontological status of human speech in Aristotle‘s “categories”

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Predmetom analýzy v tejto stati je problematika ľudskej reči u Aristotela, špeciálne v jeho diele Kategórie. Hlavným cieľom práce je vypracovanie takého výkladu Aristotelových vyjadrení o ľudskej reči ako o kvantite (Kategórie 4b20–b39, 5a15–b2), ktorý by zmysluplne zapadal do celku Aristotelovej teórie jazyka. Štruktúra práce je nasledovná. V prvej časti je navrhnutý určitý prístup k otázke rekonštrukcie Aristotelovej teórie jazyka. Druhá časť si pomocou predstavenia kritérií separability a ontologickej priority prvej substancie vytvára rámec pre následnú analýzu dvoch základných klasifikácií, ktoré sú nosnou témou diela Kategórie. Tretia časť poskytuje vlastný výklad ontologického statusu ľudskej reči v kontexte klasifikačných schém diela Kategórie, a tento výklad je v záverečnej, štvrtej časti state zasadený do celku Aristotelovej teórie jazyka.
EN
The subject of this paper is the issue of human speech in Aristotle, especially in his work Categories. Its primary goal is to elaborate an interpretation of Aristotle’s statements about human speech as a quantity (Cat. 4b20–b39, 5a15–b2) that would allow them to fit reasonably into the whole of Aristotle’s theory of language. The structure of the paper is as follows. In the first part a certain approach to the question of the reconstruction of Aristotle’s theory of language is proposed. The second part, by means of the introduction of the criteria of separability and ontological priority of the first substance, creates a framework for the subsequent analysis of the two basic classifications, which constitute the main theme of Categories. The third part supplies its own interpretation of the ontological status of human speech in the context of the classification schemes in Categories, and this, in the fourth part, is inserted into the greater whole of Aristotle’s theory of language.

Year

Volume

67

Issue

6

Pages

877-894

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.38377614-11ab-492c-bde1-03b14f1971de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.