Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 62 | 2 | 184-214

Article title

Národ nezná odpuštění : expatriace Karla Sabiny v srpnu 1872

Content

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie sleduje detailním způsobem okolnosti tzv. „národního soudu“ nad Karlem Sabinou, který byl v létě 1872 odhalen jako konfident pražské policie a na základě toho přinucen českými vlastenecko-politickými kruhy k emigraci z Čech a k zastavení své oficiální činnosti jako spisovatele. Vychází částečně z edice policejních a soudních dokumentů pořízené Petrem Kovaříkem (2010), jež dokládají okolnosti vyšetřování Sabinova případu i jeho neúspěšné obhajoby před soudem, který nikdy nedospěl k hlavnímu přelíčení. Hlavním předmětem zájmu studie se však stávají četné články v českých a rakouských (především pražských a vídeňských) novinách, které ze Sabinovy aféry vytvořily politický skandál a rozpoutaly masivní kampaň, jejímž hlavním obžalovaným se stala česká proticísařská opozice, reprezentovaná zvláště Juliem Grégrem a Janem Stanislavem Skrejšovským. Studie konfrontuje úřední rovinu Sabinovy kauzy s veřejnou, komentuje četná vyjádření novin k této kauze a doplňuje dosavadní poznání o mnoho nových detailů, jako je např. ztráta Sabinova zaměstnání jako zodpovědného redaktora časopisu Slovan pouhý den po „národním soudu“, jeho odpykaný jednoměsíční trest žaláře v r. 1873 za tiskový delikt Slovana z doby Sabinovy redakce, atd. Nabízí také několik možných interpretací celého případu, který lze vnímat na rovině právní, morální, politické, kulturní, soukromé i jako nešťastnou souhru okolností.
EN
This study follows in detail the circumstances surrounding the “national judgement” of Karel Sabina, who was revealed in 1872 to be a Prague police informer and thus compelled by Czech patriotic and political circles to emigrate from Bohemia and to halt his official activities as a writer. This is partly based on the publication of police and court documents acquired by Petr Kovařík (2010), which provide evidence of the circumstances behind the investigation of Sabina's case and his unsuccessful defence before a court, which never sat for a main hearing. However, the study's main subject of interest is the numerous articles in Czech and Austrian (particularly Prague and Viennese) newspapers, which turned the Sabina affair into a political scandal, unleashing a massive campaign primarily targeting the Czech anti-imperial opposition, represented in particular by Julius Grégr and Jan Stanislav Skrejšovský. The study compares the official level of Sabina's case with the public level, commenting on the numerous statements in the newspapers on the case and adding previous knowledge on many new details, such as Sabina's loss of employment as the editor in charge of the Slovan journal just a day after the “national judgement', his month-long stay in prison in 1873 for a press misdemeanour by Slovan when Sabina was editor and so forth. It also offers several possible interpretations of the entire case, which can be viewed at the legal, moral, political, cultural and private levels, or can also be seen as an unfortunate coincidence.

Year

Volume

62

Issue

2

Pages

184-214

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.385ba4dd-10a3-4093-b5ad-38679599e1f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.