Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 68 | 2 | 126-138

Article title

Sociální a ekonomické aspekty sochařské tvorby v Praze v 17. a 18. století

Authors

Content

Title variants

EN
Social and economic aspects of sculpture in Prague in the 17th and 18th century

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Sociální dějiny umělce již delší dobu zaujímají nezpochybnitelné místo v uměleckohistorických studiích, z důvodů fragmentárního dochování nebo úplné absence pramenů však zůstává jejich uchopení v mnoha odvětvích dějin umění obtížné. Výsledky výzkumu českého barokního sochařství jsou soustředěny především v obecných syntézách, monografiích jednotlivých umělců a typologicky zaměřených katalozích. Výraznou badatelskou linii představuje také zájem o barokní sochařské dílny. Podrobnosti společenského a ekonomického zázemí sochařů částečně vyplývají v těchto studiích na povrch, systematická analýza, podpořená mimo jiné větším množstvím statisticky interpretovatelných informací, však doposud chybí. Článek proto představuje nástin širokého okruhu otázek a možností výzkumu zaměřeného na sociální a hospodářské postavení pražských sochařů s orientačními přesahy do jiných českých a moravských měst i do zahraničí. Zejména díky recentním podobně zaměřeným publikacím věnovaným pražským malířům se nabízí srovnání údajů získaných z berních katastrů, otevírají se možnosti přesnějšího srovnání dílčí výdělků a v konečném důsledku i životní úrovně. Text sleduje několik témat, která je možné alespoň částečně podchytit v dochovaných písemných pramenech: problematiku cechů a dalších institucí regulujících profesní život umělců; majetek sochařů, především vlastnictví domu, které zásadně podmiňovalo společenské postavení a práva; odměny za díla a obtíže spojené s jejich komparací. Vypovídací hodnotu mají v neposlední řadě také hmotné prameny, především samotné sochy, ale i stylizovaná ztvárnění sochařských dílen v dobové malbě. Prezentovaná studie shrnuje dosavadní výzkum v oblasti sociální dějin pražských sochařů a naznačuje možná východiska dalšího bádání zejména se zřetelem ke kvantitativně zpracovatelným údajům a limitům jejich využití.
EN
The social history of the artist has for some time been a focus of interest in art history, but in many branches of the discipline the fragmentary nature or total absence of sources makes it a subject difficult to tackle coherently. The results of research on Bohemian Baroque sculpture are concentrated primarily in general syntheses, monographs on individual artists, and typologically orientated catalogues. Interest in the Baroque sculptural workshop represents another distinctive research line. Details of the social and economic background of sculptors partially rises to the surface in such studies, but systematic analysis, supported by a reasonably large amount of statistically interpretable information, is still lacking. The article therefore outlines the whole wide range of questions and research possibilities concerning the social and economic status of Prague sculptors, with some reference to other Bohemian and Moravian towns and developments abroad. Recent similarly orientated publications about Prague painters mean that there is now a prospect of comparison of the data obtained from tax registers, and potentially a more precise comparison of income for commissions and ultimately standard of living. The text considers several themes that can be at least partially illuminated from surviving written sources: guilds and other institutions regulating the professional lives of artists; the property of sculptors, above all house ownership, which was a fundamental precondition of higher social status and rights; fees paid for works and difficulties in comparing them. Last but not least there is the evidential value of material sources, above all the statues themselves, but also stylised representation of sculptors’ workshops in painting of the period. The article presents a summary of research to date in the field of the social history of Prague sculptors and suggests possible starting points for further research especially with an eye to data that can be quantitatively processed and the limits of its use.

Keywords

EN
art   sculpture   Prague  

Journal

Year

Volume

68

Issue

2

Pages

126-138

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.39601b64-872e-4ae3-9fdd-2031bfc47603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.