Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 3 | 251-260

Article title

Opravné prostředky v novém civilním procesu de leeg ferenda

Authors

Content

Title variants

EN
System of remedies in new civil procedure de lege ferenda

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se věnuje potenciální úpravě systému opravných prostředků v rámci připravované rekodifikace civilního práva procesního. Úvodem je zdůrazněna nutnost provedení rekodifikace samotné jakožto důsledek proběhnuvší rekodifikace soukromého práva hmotného. Následně je pozornost věnována systému opravných prostředků a opravným řízení obecně: jejich funkci, vlivu na procesní ekonomii, základním zásadám (zejména zásadě dvojinstančnosti). Kriticky je hodnocena judikatura Ústavního soudu stavící dovolací soud do pozice regulérní třetí instance, čímž nerespektuje roli, jakou by měl Nejvyšší soud mít a neumožňuje dostatečné prosazení zásady procesní ekonomie. Jádrem článku pak je soubor tezí, návrhů, s nimiž je třeba se vypořádat při tvorbě nové právní úpravy opravných prostředků v rámci rekodifikace. Autor netvrdí, že všechny stručně nastíněné teze je třeba bez výhrad akceptovat a zapracovat je do nové úpravy (některé z nich by dokonce nebylo možné přijmout současně), je však třeba se s těmito (a případnými dalšími) návrhy vypořádat a při tvorbě nové právní úpravy každý z nich odpovědně zvážit. Výsledkem úvah by měl být proces moderní, rychlý a takový, který zajistí účinnou (tj. mimo jiné včasnou) ochranu soukromých subjektivních práv.
EN
The article focuses on potential legislation concerning a system of remedies in the recodification of civil procedure, which is currently being prepared. Firstly, necessity of recodification itself is emphasized as a consequence of recent recodification of private substantive law. Then the article focuses on system of remedies and remedial proceedings in general: their role, impact on procedural economy, basic principles (especially principle of two instances). The Constitutional court’s case law is critically assessed, since it forces the Supreme court into a position of regular third instance, which does not respect the role of the Supreme court and makes economic rationalisation of civil procedure impossible. The core of the article is a collection of proposals, which are to be dealt with while preparing the wording of new Civil Procedure Act. The author does not claim that all briefly introduced proposals should be accepted without reservation and made part of the new applicable legislation (some of them even could not be accepted at the same time), it is however necessary to consider them (among others) and think each one of them profoundly. The result of such consideration should be a procedure that would be modern, fast and able to secure effective (i. e. also fast) protection of private rights.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3a03a3d2-4620-43b5-b065-ca9e5ca8fe28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.