Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | Supplement_1 | 114-128

Article title

Psychometrická analýza škály funkčního posouzení terapie chronických nemocí - spirituální osobní pohoda (FACIT-Sp) v českém prostředí

Content

Title variants

EN
Psychometric evaluation of the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being (FACIT-Sp) Scale in the Czech environment

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Konfirmační faktorová analýza (CFA) podporuje dvou- i třífaktorové řešení, lepší shodu s daty však vykazuje třífaktorový model s χ² (24) = 147,1; p < 0,001; SRMR = 0,054; CFI = 0,998; TLI = 0,997; RMSEA = 0,072 (90% CI = 0,061-0,083). Originální i zkrácená verze škály vykazují přijatelnou vnitřní konzistenci: pro dvanáctipoložkovou verzi je hodnota Cronbachova alfa = = 0,7 a McDonaldův koeficient omega (ω) = 0,87, pro devítipoložkovou verzi je α = 0,78 a ωt = 0,89. Omezení. Limitací studie je metoda sběru dat standardizovaným řízeným rozhovorem tváří v tvář, a tedy možné ovlivnění sociální žádoucností.
EN
Objectives. Spirituality is connected to many domains of human life including psychical, physical and social health. Therefore, valid instruments for measuring of the spirituality are needed. The aim of this study was a psychometric analysis of the Czech version of the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy- Spiritual Well Being (FACIT-Sp) scale. Sample and settings. A nationally representative sample of 1000 Czech respondents aged fifteen years and over (N=1000; 46,04±17,28 years; 48,6% men) participated in the survey. Spiritual well-being and basic socioeconomic information were measured. Results. Results showed differences in spiritual well-being among different demographic groups. Women and the age group over 60 years scored significantly higher in the dimension of faith. Values of subscale Meaning/Peace were decreasing with age and were also lower in the group of lonely living respondents and respondents with lower education level. Exploratory factor analysis (EFA) was used to assess the number of factors with the use of methods Kaiser crtierion, scree plot, Paralel analysis (PA) and Minimum average partial test (MAP). Three items of the scale were eliminated due to decrease of the reliability of the measure. Subsequently, EFA suggested both two and three factor solution, where the factor Meaning/ Peace was divided into two factors Meaning and Peace. The confirmatory factor analysis supports both two- and three-factorial model, however, suggests slightly better fit for the threefactorial model with χ² (24) = 147,1; p <0,001; SRMR = 0,054; CFI = 0,998; TLI = 0,997; RMSEA = 0,072 (90% CI = 0,061‒0,083). Both the original and the shortened version of the scale have acceptable internal consistency: for the full 12 item version Cronbach’s alpha = 0,7 and McDonald’s ωt = 0,87, for the 9 item version α = 0,78 and ωt = 0,89.
EN
a2_Study limitations. Limitation of the study is the method of data collection by standardized face to face interview and thus possible effect of social desirability.
Cíle. Spiritualita je spojena s mnoha oblastmi lidského života včetně psychického, fyzického i sociálního zdraví. Proto také narůstá potřeba používání vhodných validních nástrojů pro měření spirituality, které by umožnily porovnání jednotlivých studií. Cílem této studie byla psychometrická analýza české verze Škály funkčního posouzení terapie chronických nemocí - Spirituální osobní pohoda (FACIT - Sp). Metoda. Výzkum byl proveden terénním šetřením metodou rozhovoru na vzorku 1000 respondentů z České republiky. Soubor je reprezentativním vzorkem obyvatel ČR z hlediska věku nad 15 let (s průměrným věkem 46,0; SD 17,28), pohlaví (48,6 % mužů) a regionální příslušnosti. Součástí dotazníku byly otázky na spiritualitu, religiozitu a základní sociodemografické údaje. Výsledky. Výsledky ukázaly rozdíly v spiritualitě mezi různými sociodemografickými skupinami. Ženy a respondenti ve věkové skupině nad 60 let dosahují statisticky významně vyšších hodnot v subškále Víra. Hodnoty skóru v subškále Smysl/Vnitřní klid klesají s přibývajícím věkem a jsou také nižší ve skupině respondentů žijících o samotě a respondentů s nižším dokončeným vzděláním. S použitím EFA byl ověřen počet faktorů pomocí Kaiserova kritéria, sutinového grafu, paralelní analýzy (PA) a testu Minimum average partial (MAP). Tři položky škály byly vyřazeny, protože snižovaly reliabilitu škály. EFA umožňuje extrakci dvou nebo tří faktorů, přičemž obě řešení jsou přípustná. V třífaktorovém řešení se faktor Smysl/Vnitřní klid rozdělil na dva faktory. cze

Year

Volume

62

Issue

Pages

114-128

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3a0d3ed4-37e8-4c04-9e0d-7268755a43e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.