Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 67 | 4 | 294-303

Article title

The ‘cathedral’ - a pathos formula of modernism :

Authors

Content

Title variants

CS
"Katedrála“. Modernistická formule patosu:

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article emphasizes the Gothic Cathedral as one of the key concepts in Hans Sedlmayr’s art historiography. Two different theoretical approaches structure the analysis: First, Aby Warburg’s pathos formula and second, Claude Lévi-Strauss’s floating signifies While the latter helps to map out the multiplicity of different meanings attributed to the cathedral-metaphor eventually pointing forward to a utopian future and backwards into a romanticized past, the former provides a model for cultural development which is organized between the two different poles, migration and the afterlife. The study identifies Sedlmayr’s idea of the cathedral to be based on the Romanticist notion of an aesthetic church’, which proves the critic unimmunized against the subject of his criticism. Sedlmayr’s thought subsequently can be contextualized with both modern art theory and artistic practice. By carving out the contrast between fragment and totality as the two opposing visual principles indicating Gothic-ness, the text, therefore, does not only propose a rereading of Sedlmayr’s work but also proposes a fresh interpretation of a selection of artworks dealing with the cathedral-topos. With a focus on painting, the article exemplarily discusses works from Karl-Friedrich Schinkel, Moritz von Schwind, Claude Monet, and Jackson Pollock but also from Lyonel Feininger and Le Corbusier.
CS
Článek upozorňuje na jeden z nejdůležitějších pojmů v umělecké historiografii Hanse Sedlmayra, jímž je gotická katedrála. Při jeho analýze jsou uplatněny dva teoretické přístupy, nejprve formule patosu Abyho Warburga, poté „plovoucí označující“ Clauda Léviho-Strausse. Zatímco přístup Léviho-Strausse pomáhá vytvořit přehled mnoha různých významů připisovaných metafoře katedrály, ukazující kupředu k utopické budoucnosti, nebo zpět do romantizované minulosti, Warburgův poskytuje model kulturního vývoje, který probíhá mezi dvěma odlišnými póly, migrací a přežíváním. Studie zjišťuje, že Sedlmayrova idea katedrály je založena na pojetí „estetického chrámu“ vycházející z romantismu, a dokazuje, že jako kritik nebyl imunní vůči předmětu své kritiky. Sedlmayrovo uvažování může být následně uvedeno do souvislosti jak s teorií moderního umění, tak s uměleckou praxí. Text vystihuje kontrast mezi fragmentem a totalitou jako dvěma protichůdnými vizuálními principy, které jsou známkou gotičnosti, a nenavrhuje tak jen přezkoumání Sedlmayrova díla, ale také novou interpretaci vybraných uměleckých děl vztahujících se k toposu katedrály. V článku zaměřeném na malbu jsou exemplárně probrána díla Karla-Friedricha Schinkela, Moritze von Schwinda, Clauda Moneta a Jacksona Pollocka, ale i Lyonela Feiningera a Le Corbusiera.

Keywords

EN

Journal

Year

Volume

67

Issue

4

Pages

294-303

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3a1ca4e7-467f-4172-9af8-e5ae02e20128
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.