PL EN


2011 | 3(202) | 141-157
Article title

Co nowego widać (i dlaczego warto się temu przyglądać)? Uwagi o socjologii wizualnej

Content
Title variants
EN
WHAT NEW IS THERE TO BE SEEN (AND WHY IS IT WORTH LOOKING AT)? VISUAL SOCIOLOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia jest Douglasa Harpera rekonstrukcja obszarów problemowych i narzędzi badawczych socjologii wizualnej. Służy ona za kontekst krytycznej analizy sposobu myślenia o wspomnianym obszarze badań; myślenia, które jest dominujące i które utrudnia jego dalszy rozwój. Analizując wykorzystanie obrazu w narracji socjologicznej, rolę technologii wizualnej w przeobrażeniach sposobu prowadzenia badań, a także teoretyczne korzenie tych badań, autor stara się zidentyfikować główne problemy odpowiadające za taki stan rzeczy oraz możliwości uporania się z nimi. Proponowana jest zmiana sposobu konceptualizacji fotografii na użytek socjologii – odejście od jej rozumienia w kategoriach reprezentacji na rzecz ujmowania jej jako praktyki społecznej. Przyjęcie takiego założenia, poza wskazaniem na ewaluację metodologicznego, teoretycznego i etycznego zaplecza badań wizualnych, pozwala na zarysowanie planu poszerzenia ich obecnego obszaru problemowego.
EN
The starting point is Douglas Harp's reconstruction of problem areas and research instruments of visual sociology. It provides the context for critical analysis of the way this area of research is thought of, which dominates and impedes its further development. By analyzing the deployment of image in sociological narrative, the function of visual technology in the transformations of research practices as well as theoretical grounding of these research, the author strives to identify the main problems responsible for the current state of affairs in the discipline and the chances of remedy. A change of the method of conceptualizing photography in sociology is advocated, in order to give up its comprehension in terms of representation and move towards understanding it as a social practice. By adopting this assumption, apart from indicating the evaluation of methodological, theoretical and ethical background of visual research, it is also possible to outline the plan to expand its current problem area.
Year
Issue
Pages
141-157
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Maciej Frackowiak, Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznan, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098125
YADDA identifier
bwmeta1.element.3a544e51-29a0-3e39-bb3f-1481b54e01af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.