Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 68 | 4 | 399-413

Article title

"Přistupmež blíže!" K umělecké kritice Miroslava Tyrše

Content

Title variants

EN
‘Gather round!’ On the art criticism of Miroslav Tyrš

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Miroslav Tyrš (1832–1884) je nejvíce veřejnosti znám jako jeden ze zakladatelů tělocvičné jednoty Sokol, ale velmi zasáhl také do dějin českého výtvarného umění. Psal rozličné uměnovědné studie a teoretické statě, pořádal odborné přednášky a krátce před smrtí se dokonce stal profesorem dějin umění na dnešní Karlově univerzitě v Praze. Tento článek se zabývá jeho uměleckokritickou činností, která dosud nebyla komplexně zpracována. Tyrš během let 1872–1884 vytvořil na desítky recenzí výstav. Kritiky publikoval v různých periodikách, především v Národních listech. Stal se také odborným porotcem při výzdobě Národního divadla, ale stanul i v dalších soutěžních komitétech na vytváření pomníků a soch ve veřejném prostoru. Svou práci kritika a zprostředkovatele umění vnímal jako důležitou společenskou úlohu, kterou chtěl ukotvit na pevném vědeckém základě. Do svých textů tak vkládal nově nabyté znalosti z různých oborů, aby svým posudkům dodal punc „exaktnosti“, přičemž své názory zakládal na vlastním empirickém výzkumu. Díky podrobnému rozboru všech textů a archivnímu průzkumu byly v tomto ohledu zjištěny nové poznatky. Studie se proto nejdřív věnuje Tyršovým metodologickým inspiračním zdrojům (Darwin a evoluční teorie, Winckelmann a neoklasicismus, Schopenhauer a voluntarismus, Taine a pozitivismus, Brücke a teorie barev, Zimmermann a herbartismus) a následně také praktickému vzniku textů včetně stylistických zajímavostí.
EN
Miroslav Tyrš (1832–1884) is best-known to the public as one of the founders of the Sokol gymnastic movement, but he was also involved in the history of Czech fine art. He wrote various art historical studies and theoretical essays, organised academic lectures, and shortly before his death, he even became professor of art history at what is today the Charles University in Prague. This article focuses on his art criticism, which has never before been analysed in detail. Between 1872 and 1884, Tyrš wrote dozens of reviews of exhibitions, which he published in various periodicals, mainly in Národní listy. He also became an expert member of the jury that decided on the decoration of the National Theatre and sat on other competition committees for the creation of monuments and statues in public spaces. He perceived his work of a critic and mediator of art as an essential social task and wanted to provide it with a solid scientific basis. Therefore, he used his newly acquired knowledge from various fields to imbue his judgments with ‘exactness’, basing his opinion on his own empirical research. Thanks to archival research and a detailed analysis of all the texts, new information has been discovered in this respect. The study thus focuses firstly on Tyrš’s methodological sources of inspiration (Darwin and the evolution theory, Winckelmann and neo-Classicism, Schopenhauer and Voluntarism, Taine and Positivism, Brücke and the theory of colour, Zimmermann and Herbartism) and subsequently on the practical creation of the texts including interesting stylistic observations.

Keywords

EN

Journal

Year

Volume

68

Issue

4

Pages

399-413

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3ab19fca-593c-4a7e-a22d-c58902ad93b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.