Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 9 | 692-702

Article title

Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pohledem forem správních činností:

Content

Title variants

EN
Warning of the National office for cyber and information security from point of view of forms of legal activity:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Základním cílem předkládaného článku je rozbor povahy varování, které může vydat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v případě zjištění kybernetické hrozby. Článek se přitom na varování zaměřuje z toho pohledu, o jakou formu správní činnosti se jedná a jaké důsledky má, respektive může mít, jeho vydání pro jeho „adresáty“. S ohledem na skutečnost, že varování můžeme označit za neregulativní úkon, je podrobena zkoumání i otázka, zda a nakolik existují možnosti, jak se jeho vydání bránit. Navzdory tomu, že varování představuje neregulativní úkon, má otázka ochrany proti němu zásadní význam, neboť varování jako takové může zasáhnout do práv a povinností konkrétních subjektů. Proto se článek zabývá i otázkou, jestli existuje procedura, v rámci které by bylo možné přezkoumat existenci důvodů pro vydání varování.
EN
The aim of the article is to analyze the nature of the warning that can be issued by the National Office for Cyber and Information Security in case of detection of a cyber threat. The article focuses on the warning from the point of view of what form of legal activity of public administration it is and what consequences has, respectively may have, its release for its “addressees”. Despite the fact that a warning is a so-called non-regulatory act, the issue of protection against it is crucial, as a warning as such can interfere with the rights and obligations of specific entities. Therefore, the article also deals with the question of whether there is a procedure, within which it would be possible to examine the existence of reasons for issuing warning.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3bb0ed3e-2494-4bf3-b046-ad5aa8865ba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.