Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 5 | 1 | 1-175

Article title

Stawanie sie poeta. Analiza interakcjonistyczo-symboliczna.

Authors

Content

Title variants

EN
THE SOCIAL WORLD OF CARRIER PIGEONS BREEDERS.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The main goal of this paper is to reconstruct the process of becoming a poet with its most important subprocesses (re-constructing of identity, career stages). The project was based on field research conducted via participant observation and qualitative interviews.The paper is based on the symbolic interactionism as a teoretical frame and the grounded theory as a methodological procedure used for the analyse of collected data.

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

1-175

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Izabela Slezak Katedra Socjologii Organizacji i Zarzadzania, Instytut Socjologii, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny UL, ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43, 90-214 Lodz, Poland

References

 • Adler, Patricia, Adler Peter (1994) „Observational techniques” [w:] Denzin Norman, Lincoln Ywonne Handbook of Qualitative Research. Sage Publications.
 • Angrosino, Michael; Mays de Perez Kimberly (2000) „Rethinking Observation. From Method to Context” [w:] Denzin, N., Lincoln Y. (red.) Handbook of Qualitative Research. 2nd edition. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Arsov Tadeja Zupan (2005) „Zupełnie nowa salsa na pasta z przeszłości” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0278
 • Babie, Earl (2004) Badania społeczne w praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bagiński, Łukasz, (2004) „Nigdzie nie czuję się tak dobrze, jak na siodełku, Rozmowa z Mariuszem Grzebalskim.” Studium, nr 2 .
 • Baranowska, Małgorzata (1996) Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... Szymborska i świat. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Becker, Howard (1953) „Becoming a Marihuana User” [w:] American Journal of Sociology 59. S: 235-243.
 • Becker, Howard, (1982) Art Worlds. University of California Press.
 • Becker Howard S., Geer Blanche, Hughes Everett C., Strauss Anzelm L. (1961) Boys in White. Student Culture in Medical School. Chicago, University of Chicago Press.
 • Berger, Peter, Luckmann, Thomas (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Blumer, Herbert (1969) Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood Cliffs, New Jersey, Prrentice-Hall.
 • Blumer, Herbert, (1984) „Społeczeństwo jako symboliczna interakcja” [w:] Mokrzycki, Edmund (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Blumer, Herbert, (1975) „Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada” [w:] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.) Elementy teorii socjologicznej. Warszawa, PWN.
 • Blumer, Herbert, (2007) Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Bokszański, Zbigniew (1966) „Robotnicy – czytelnicy literatury elitarnej w środowisku łódzkim” [w:] Przegląd Socjologiczny 19(2).
 • Bokszański, Zbigniew (1985), Rodzaje zainteresowań aktorem społecznym czyli o tak zwanej socjologii osobowości. Folia Sociologica nr 12, s. 7-17.
 • Bokszański, Zbigniew, (1986) „Koncepcja tożsamości jednostki w pracach A.L. Straussa” [w:] Studia Socjologiczne 2, s. 89-110.
 • Bokszański, Zbigniew, (1989) Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Wydawnictw Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bokszański Z, Sułkowski B, Tyszka A (red.), (1990) Społeczeństwo, kultura, osobowość. Warszawa-Łódź, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bonowicz, Wojciech; Wiedemann, Adam (2005) „Gdybym to ja wiedział, rozmowa z Ryszardem Krynickim” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0211.
 • Bourdieu, Pierre (1998) Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Kraków, Univwersitas.
 • Byczkowska, Dominika (2005) Proces stawania się lekarzem. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów i wykładowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nepublikowana praca magisterska.
 • Camus, Albert (1986) „Artysta i współczesność” [w:] Gołaszewska M. Kim jest artysta? Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Charmaz, Kathy (1994) „Grounded Theory. Objectivist and Constructivist Methods” [w:] Denzin Norman, Lincoln Ywonne (red.) Handbook of Qualitative Research. Sage Publications.
 • Charmaz, Kathy, (2006) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, Sage Publications.
 • Chomczyński, Piotr (2005) „Interakcjonistyczne ujęcie mobbingu w miejscu pracy” [w:] Leoński Jacek, Kołodziej-Durnaś Agnieszka (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych. Szczecin, Economicus.
 • Clarke, Adele (1990) „A Social Worlds Research Adventure. Tahe Case of Reproductive Science” [w:] Cozzens S, Gieryn T. (red.) Theories of Science in Society. Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press
 • Clarke, Adele, (1991) „Social Worlds/Arenas Theory as Organizational Theory” [w:] D. R. Maines (red.) Social Organization and Social Processes: Essays in Honor of Anselm Strauss. New York, Aldine De Gruyter, s. 119-158.
 • Cooley, Charles H. (1922) Human Nature and the Social Order, New York: Charles Scribner's Sons.
 • Cooley, Charles H., (1962) „Primary Groups and Human Nature” [w:] A. M. Rose (Ed.) Human Behavior and Social Processes. An Interactinist Approach. Boston, Houghton Mifflin Company.
 • Czarkowska, Lidia (2006) „Nowa profesja: informatycy” [w:] Problemy Zarządzania 1.
 • Czyżewski, Marek (1988) „Interakcyjna konstrukcja kategorii zawodowych „robotnik” i „inżynier”. Zagadnienia samoidentyfikacji” [w:] Folia Sociologica 16, s. 77-93.
 • Czyżewski, Marek, (1990) „Recepcja socjologii interpretatywnej w Polsce. Uwagi krytyczne” [w:] (red.) Anna Giza-Poleszczuk, Edmund Mokrzycki Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Warszawa, IFiS PAN.
 • Ćwik, Stanisław (1983) „Młodzi pisarze – miejsce w kulturze” [w:] Kultura i Społeczeństwo 27(2), s. 111-127.
 • Denzin, Norman K. (1976) The Significant Others of a College Population, [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (red.) Symbolic Interaction a Reader In Social Psychology. 2nd edition, Boston: Allyn&Bacon, Inc
 • Denzin, Norman, Lincoln Ywonne (red.), (1994) Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Denzin, Norman, Lincoln Ywonne (red.), (2000) Handbook of Qualitative Research. 2nd edition. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Doktór, Kazimierz (1964) Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium Socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Domański, Henryk; Lutyńska, Krystyna; Rostocki, Andrzej W. (1999) Studia z metodologii badań socjologicznych. Warszawa, Wydawnictwo IfiS PAN.
 • Domecka, Markieta (2005) „Praca jako doświadczenie biograficzne” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof (red) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Dymarczyk, Waldemar (2005) „Temporalny wymiar kariery menedżerskiej. Analiza biograficzna” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof (red.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Fatyga, Barbara (1999) Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa, Uniwersytet Warszawski
 • Ferenc, Tomasz (2004) Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści. Łódź, Księgarnia Fotograficzna.
 • Fiut, Aleksander (1981) Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Fiut, Aleksander, (1994) Czesława Miłosza autoportret przekorny. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Foks, Darek (2005) „Ani słowa o Larkinie, rozmowa z Jerzym Jarniewiczem” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0143.
 • Fontana, Frey (1994) „Interviewing, the Art of Science” [w:] Denzin, Norman, Lincoln Ywonne (red.) Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Freud, Zygmunt (1991) „Poeta i fantazjowanie” [w:] Pospiszyl, K Zygmunt. Freud. Człowiek i dzieło. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Frankfort – Nachmias Chava, Nachmias David (2002) Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań, Wydawnictwo Zyska S-ka.
 • Freidson, Eliot (1994) „Pourquoi l'art ne peut pas etre une profession” [w:] L'art de la recherche, Essais en l'honneur de Raymonde Moulin. Pierre Michel Menger i Jean Passeron (red) Paris, La Documentation Française, s. 117-136.
 • Gałuszka, Mieczysław (1983) „Amator” jako przekaz artystyczny. Z badań potocznego odbioru filmu” [w:] Kultura i Społeczeństwo 27, s. 113-134.
 • Gałuszka, Mieczysław, (1984) „Potoczne odtworzenie filmu” [w:] Studia Socjologiczne 4, s. 161-185.
 • Giedrys, Wojciech (2004) „Tirówki, bożki za dwa złote i inne sprawy; rozmowa z Mariuszem Grzebalskim” [w:] Teka 2.
 • Giza-Poleszczuk, Anna, Mokrzycki, Edmund (red.), (1990) Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Warszawa, IFiS PAN
 • Glaser, Barney (1998) Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley, Sociology Press.
 • Glaser, Barney; Strauss, Anselm (1967) The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. New York, Aldine Publishing Company.
 • Gmyz, Cezary (2001) „Poeta Pegaza. Marcin Świetlicki” [w:] Życie, 23 lutego.
 • Goffman, Evring (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa, Wydawnictwo KRS.
 • Goffman, Evring, (2006) Rytuał interakcyjny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Golka, Marian (1995) Socjologia artysty. Poznań, Wydawnictwo ars nova.
 • Golka, Marian, (1991) Rynek sztuki. Poznań, Agencja Badawczo-Promocyjna Artia.
 • Golka, Marian, (2001) „Stare i nowe ograniczenia socjologii sztuki” [w:] Przegląd Socjologiczny 2, s.171-185.
 • (1965) U podstaw wychowania estetycznego. Estetyka jako nauka. Kraków.
 • Gołaszewska, Maria, (1984a) Uniwersum sztuki. Materiały z ogólnopolskiego seminarium estetycznego „Czym jest sztuka?”, Kraków,
 • Gołaszewska, Maria, (1984b) Zarys estetyki. Problematyka, metody, teoria. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gołaszewska, Maria, (1986) Kim jest artysta? Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Goode, W.J, Hatt P.K. (1965) „Obserwacja” [w:] Nowak Stefan Metody badań socjologicznych. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Gorczyńska, Renata (1992) Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Gorzko, Marek (2005a) „Co to znaczy, ze pojęcia wyłaniają się z danych” [w:] Leoński Jacek, Kołodziej-Durnaś Agnieszka (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych. Szczecin, Economicus.
 • Gorzko, Marek, (2005b) „Rodzinna atmosfera" i "uprzejma obsługa". W stronę substantywnej teorii obsługi ruchu turystycznego - komunikat z badań”. Przegląd Socjologii Jakościowej I/1. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/Article2.php
 • Griff Mason (1964) „The Recruitment of the Artist” [w:] Wilson Robert (red.) The Arts in Society. Englewood Cliffa, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
 • Grzebalski, Mariusz, (1994) „No i Homer, oczywiście, Rozmowa z Darkiem Foksem” [w:] Nowy Nurt 17.
 • Grzebalski, Mariusz, (2005) „Dyduch pyta Mariusza Grzebalskiego” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0515
 • Hałas, Elżbieta (1987) Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Hałas, Elżbieta (2005) „Jaźń jako interakcja symboliczna a konstrukcjonistyczne koncepcje człowieka późnej nowoczesności” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof (red.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”
 • Hałas, Elżbieta; Konecki, Krzysztof (red.), (2005) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Hałas, Elżbieta; Konecki, Krzysztof, (2005) „Wprowadzenie” [w:] Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”
 • Hammersley Martyn, Atkinson Paul (2000) Metody badań terenowych, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka
 • Hughes, Everett C. (1958) Men and their work. Glencoe, Free Press.
 • Hughes, Everett C. , (1962) „What Other?” [w:] A. M. Rose (red.) Human Behavior and Social Processes. An Interactionist Approach. Boston, Houghton Mifflin Company.
 • Hughes, Everett C. , (1970) „Social change and status protest: an essay on the marginal man” [w:] The Sociological Eye. Chicago, Aldine.
 • Hughes, Everett C. , (1997) „Careers” [w:] Qualitative Sociology 20(3).
 • Illg, Jerzy (2001) „Patrząc na turniej garbusów” [w:] Rzeczpospolita, 30 – 1 czerwca.
 • Janowska, Katarzyna (2004) „Poezja jak świat” [w:] Polityka 34, 21 sierpnia.
 • Jarniewicz, Jerzy (2005) „Poezja i sztuka rozpruwania ubrań. Rozmowa z Seamusem HEANEY’em” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0219
 • Jung, Carl Gustaw (1976) Archetypy i symbole. Warszawa, Czytelnik.
 • Kacperczyk, Anna (2005a) „Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof (red.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Kacperczyk, Anna, (2005b) „Zjawiska społeczne w zwierciadle metod ilościowych i jakościowych. Przykład badań nad społecznym światem opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce” [w:] Leoński Jacek, Kołodziej-Durnaś, Agnieszka (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych. Szczecin, Economicus.
 • Karwowska, Anita (2005) „Rozmowa z Elą Galoch. Poezja małego miasteczka - poezja faktu?” [w:] http://www.galoch.com/index.php?id=wywiady&wywiad=1 (21.08.2005).
 • Klejnocki, Jarosław (2006) „Proza poezji” [w:] Polityka 13(2548), s: 72-73.
 • Kłoskowska, Antonina (1972) „Przedmowa” [w:] Sułkowski, Bogusław Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk odbioru, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kłoskowska, Antonina, (1979) „Potoczny odbiór literatury: przykład Żeromskiego. Socjologia a teoria literatury” [w:] Pamiętnik Literacki 1.
 • Kłoskowska, Antonina, (1998) „Pierre Bourdieu”. Hasło w Encyklopedia Socjologii. Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Konecki, Krzysztof (1988) „Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej” [w:] Studia Socjologiczne 1(108), s: 225-245.
 • Konecki, Krzysztof, (1990) „Trajektoria nowego w organizacji przemysłowej” [w:] Włodarek, J; Ziółkowski, M (red.) Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki, Krzysztof, (1992) „Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego” [w:] Folia Sociologica 24.
 • Konecki, Krzysztof, (1998) Łowcy głów – headhunting. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego. Warszawa, Wydawnictwo Alfa-Wero.
 • Konecki, Krzysztof, (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki, Krzysztof, (2005a) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Konecki, Krzysztof, (2005b) „Problem interakcji symbolicznej a konstruowanie jaźni” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof (red.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Konecki, Krzysztof, (2005c) „Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania”. [w:] Leoński Jacek, Kołodziej-Durnaś Agnieszka (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych. Szczecin, Economicus.
 • Konecki, Krzysztof, (2005d) „Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej” [w:] Przegląd Socjologii Jakościowej I/1 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/Article1.php
 • Konecki, Krzysztof, (2007) „Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego”. S. 72-116 w: (red.) Leoński J. i U. Kozłowska W kręgu socjologii interpretatywnj. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: ECONOMICUS.
 • Konecki, Krzysztof, Kacperczyk Anna, Marciniak Łukasz (2005) „Polish Qualitative Sociology: The General Features and Development” Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 6(3), Art. 27. 2005.
 • Korporowicz, Leszek (1997) Ewaluacja w edukacji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza.
 • Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalewicz, Kazimierz (1983) „Potoczne wykonanie tekstu teatralnego” [w:] Kultura i Społeczeństwo 27, s. 87-98.
 • Kowalewicz, Kazimierz, (1993) Teatr i odbiorca. Przygotowanie do teorii odbioru przedstawienia teatralnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kowalewicz, Kazimierz; Gałuszka, Mieczysław (1999) „Muzyka i tajemnica. Recepcja III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego” [w:] Przegląd Socjologiczny 48(2), s.151-169.
 • Krzemiński, Ireneusz (1986) Symboliczny interakcjonizm i socjologia. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kubczak, Anna (2005) „Konstruowanie tożsamości w Internecie” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof (red) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Kubisiowska, Katarzyna (2005) „Pisać, rozumieć, żyć” [w:] Rzeczpospolita. Plus. Minus, nr 248, 22 października
 • Kuhn, Manford H. (1976) The Reference Group Reconsidered, [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (eds.) Symbolic Interaction a Reader In Social Psychology. 2nd edition, Boston: Allyn&Bacon, Inc.
 • Kvale, Steinar (2004) InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok, Trans Humana.
 • Leoński, Jacek, Kołodziej-Durnaś, Agnieszka (red.), (2005) W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych. Szczecin, Economicus.
 • Lioński Jacek, Urszula Kozłowska (2007) W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Economicus.
 • Lutyńska, Krystyna (1998) „Wywiad socjologiczny”. Hasło w Encyklopedia Socjologii. Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Lutyński, Jan (1968) „Ankieta i jej rodzaje na tle podziału technik otrzymywania materiałów” [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom 2. (red.) Z. Gostkowski, J. Lutyński, Wrocław
 • Lutyński, Jan, (1990) „Problematyka etyczna w socjologii a system społeczny i kulturowe tradycje” [w:] Lutyński Jan Nauka i poleskie problemy. Komentarz socjologa. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Lutyński, Jan, (2000) Metody badań społecznych. Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Łobocki, Mieczysław (1978) Metody badań pedagogicznych. Warszawa, PWN.
 • Łoś, Maria (1976) „Grupy odniesienia – propozycja modyfikacji zakresu pojęcia” [w:] Studia Socjologiczne 4 (63), s. 107-115.
 • Macierzyński, Piotr (2004) „Słowami wyprowadzać poza słowa”[w:] Ha!art 1 (18), s.9-10
 • Magala, Sławomir (2005) „Cyzelowanie zawodowych ram osobowości” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki, Krzysztof (red.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Majzel, Bartłomiej (2005) „Przemilczeć, aby wzmocnić, co się powiedziało” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0142
 • Malicka, Małgorzata (1989) Twórczość czyli droga w nieznane. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Maliszewski, Karol (2005) „Reszta jest wielokrotnie zapisywaną gęstwiną, Rozmowa z Krystyną Miłobędzką” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0937
 • Marciniak, Łukasz (2008) Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu stawania się nauczycielem akademickim. Przegląd Socjologii Jakościowej Tom IV Numer 2.
 • Marecki Piotr, (red.), (2002) Liternet. Literatura i internet. Kraków, Wydawnictwo Rabid.
 • Marecki Piotr, (2003) Liternet.pl. Kraków, Wydawnictwo Rabid
 • Marecki Piotr, (2004) „Nie pasuję do katolickiej wizji świata” [w:] Ha!art 1 (18), s.6-8.
 • Maslow, Abraham (1989) „O ludziach twórczych” [w:] Malicka, Malgorzata Twórczość czyli droga w nieznane. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Maslow, Abraham, (1990) Motywacja i osobowość. Warszawa, Wydawnictwo Pax.
 • Matuchniak-Krasuska, Anna (1988) Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Matuchniak-Krasuska, Anna, (1990) „O recepcji malarstwa. Dylematy socjologa sztuki” [w:] Bokszański Z, Sułkowski B, Tyszka A (red.) Społeczeństwo, kultura, osobowość. Warszawa-Łódź, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Matuchniak-Krasuska, Anna (1999a) „Artysta a publiczność – dyskurs o sztuce i sprawach polskich. O malarstwie Jerzego Dudy-Gracza” [w:] Przegląd Socjologiczny 48(2), s. 189-217.
 • Matuchniak-Krasuska, Anna, (1999b) Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego Dudy-Gracza. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Matuchniak-Krasuska, Anna, (2001) „O mediacyjnym i autonomicznym charakterze socjologii sztuki” [w:] Przegląd Socjologiczny 2, s.53-79.
 • Mead, George Herbert (1975), Umysł, osobowość, społeczeństwo , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Merton, Robert (1968) „The Matthew Effect in Science” [w:] Science 159, s. 56-63.
 • Merton, Robert, (1988) „The Matthew Effect in Science, II. Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property” [w:] ISIS 79, s. 606-623.
 • Merton, Robert, (2002) Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa, PWN.
 • Melchior, Małgorzata (1990), Społeczna tożsamość jednostki. Warszawa: UW, ISNS
 • Mikołajewski, Jarosław (2005) „Spotkałem talent - Macieja Kruhleja, rocznik 1987” [w:] http://serwisy.gazeta.pl/kultura/1,34791,2912814.html (12-09-2005).
 • Mokrzycki, Edmund (1984) (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy [tom I i II].
 • Miles, Matthew; Huberman Michael A. (2000) Analiza danych jakościowych. Białystok, Trans Humana.
 • Mucha, Janusz (1992) Cooley. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Mucha, Janusz, (2003) „Herbert Blumer jako badacz „stosunków rasowych” [w:] Studia Socjologiczne 3.
 • Nawrocki, Tomasz (2002) Funkcjonowanie grup odniesienia w społeczności lokalnej. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Newcomb, Theodore M. (1958) Attitude Development as a Function of Reference Groups: the Bennington Study, [w:] E. Maccoby, T. Newcomb, E. Hartley (red.) Readings in Social Psychology. 3rd edition. New York, Holt, Reinhart and Winston, Inc.
 • Nowak, Stefan (1965) Metody badań socjologicznych. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Nowak, Stefan, (1970) Metodologia badań socjologicznych. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Nowak, Stefan, (1985) Metodologia badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Nowicka, Magdalena (2005) „W penthausie wiosny – rozmowa z poetą Krzysztofem Grzelakiem” Semestr. Magazyn studentów. http://www.semestr.pl/2,635.html 23 września.
 • Ortega y Gasset, Jose (1980) Dehumanizacja sztuki i inne eseje Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik.
 • Osęka, Andrzej (1975) Mitologie artysty. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Ossowski, Stanisław (1962) O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa, PWN.
 • Patton, Michael (1997) „Obserwacja – metoda badań terenowych” [w:] L. Korporowicz (red.) Ewaluacja w edukacji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza.
 • Palska, Hanna (2002) Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN
 • Pasierb, Janusz, „Herbert nieznany: ks. Janusz Pasierb rozmawia ze Zbigniewem Herbertem” [w:] Zeszyty Literackie 80.
 • Pawłowski, Roman (2005) „Kultura VIP-ów” [w:] Gazeta Wyborcza, 15-16 stycznia.
 • Piotrowski, Andrzej, (1985a), Osobowość a tożsamość. O pewnej tendencji w socjologii interakcji. Folia Sociologica 12, s. 19-45.
 • Piotrowski, Andrzej, (1985b) Pojęcie tożsamości w tradycji interakcjonizmu symbolicznego. Kultura i Społeczeństwo 3, s. 55-73.
 • Piotrowski, Andrzej (1990) „Teoria a badania empiryczne. Parę uwag o ich związku w orientacjach współczesnej socjologii” [w:] Giza-Poleszczuk A., Mokrzycki, E. (red.) Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Warszawa, IFiS PAN.
 • Piotrowski, Andrzej, (1998) Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej. Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Podgórnik, Marta (2005) „Po prostu lubię to robić, rozmowa z Mariuszem Grzebalskim” http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0224
 • Przybyłowska, Ilona (1978) „Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych” [w:] Przegląd Socjologiczny 30.
 • Rancew-Sikora, Dorota (2005) „Uzasadnianie sensu polowań przez myśliwych. Rola emocji łowieckich w społecznym trwaniu łowiectwa” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof (red.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Rex, John (1984) „Trzydzieści tez o epistemologii socjologii i o metodzie w socjologii” [w:] Mokrzycki, Edmund (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy [tom II].
 • Rokuszewska-Pawełek, Alicja (1981) „Literatura popularna jako przedmiot zainteresowań socjologicznych” [w:] Przegląd Socjologiczny 33, s. 217-237.
 • Rokuszewska-Pawełek, Alicja, (1983) „Potoczny odbiór literatury popularnej na przykładzie społecznej recepcji powieści kryminalnej” [w:] Kultura i Społeczeństwo 27(1), s. 99-112.
 • Rostocki, Andrzej W. (1999) „Socjologia a prywatność”. Przegląd Socjologiczny XLVIII/1
 • Rubin, Herbert J.; Rubin Irene S. (1997) „Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych” [w:] Korporowicz L. (red.) Ewaluacja w edukacji. Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Sarapata, Adam (red.), (1965) Socjologia zawodów. Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Scheff, Thomas (1990) Microsociology. Discourse, Emotion, and Social Structure. Chicago, London, The University of Chicago Press.
 • Shaughnessy, John J.; Zechmeister, Eugene; Zechmeister, Jeanne (2002) Metody badawcze w psychologii. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Shibutani, Tamotsu (1962) Reference Group and Social Control, [w:] A. M. Rose (red.) Human Behavior and Social Processes. An Interactionist Approach, Boston, Houghton Mifflin Company.
 • Shibutani, Tamotsu, (1976) „Reference group as Perspective” [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (red.) Symbolic Interaction a Reader In Social Psychology. 2nd edition. Boston, Allyn&Bacon, Inc.
 • Shutz, Alfred (1984) [w:] „Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania” [w:] Mokrzycki, Edmund (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Siciński, Andrzej (1971) Literaci polscy. Przemiany zawodu na tle przemian kultury współczesnej. Wrocław, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
 • Siwczyk, Krzysztof (2005a) „Wyjść na swoje, rozmowa z Jerzym Jarniewiczem” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0247
 • Siwczyk, Krzysztof, (2005b) „Życie nad kartką, rozmowa z Tobiaszem Melanowskim” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0837
 • Skeris, Piotr (2002) Pojęcie „grupy odniesienia”. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sosnowski, Andrzej (2005) „Pióro Tadeusz, 95% słów” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0249
 • Strauss, Anselm (1959) Mirrors and Masks. The Search for Identity. New Brunswick, London, Transaction Publishers.
 • Strauss, Anselm, (1975) „Świadomość umierania” [w:] Pearson L. (red.) Śmierć i umieranie. Postępowanie z umierającym człowiekiem. Warszawa, PZWL.
 • Strauss, Anselm, (1978) „A Social World Perspective” [w:] Studies in Symbolic Interaction 1, s. 119-128.
 • Strauss, Anselm, (1982) „Social Worlds and Legitimation Processes” [w:] Studies in Symbolic Interaction 4, s.171-190.
 • Strauss, Anselm, (1984) „Social Worlds and Their Segmentation Processes” [w:] Studies in Symbolic Interaction 5, s: 123-139.
 • Strauss, Anselm, (1993) Continual Permutations of Action. New York, Aldine De Gruyter.
 • Strauss A, Fagerhaugh S, Suczek B. Wiener C. (1985) Social Organization of Medical Work. Chicago, London, The University of Chicago Press.
 • Strauss, Anselm; Corbin Juliet (1990) Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, London, New Dehli, Sage Publications.
 • Strauss, Anselm; Corbin Juliet (1994) „Grounded Theory Methodology. An Overview” [w:] Denzin N, Lincoln Y (red.) Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Sułek, Antoni (1990) W terenie, w archiwum, w laboratorium. Warszawa, Wydawnictwo UW.
 • Sułkowski, Bogusław (1972) Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk odbioru, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sułkowski, Bogusław, (1978) „Motywacyjne związki między zabawą i pracą” [w:] Kultura i Społeczeństwo 22 (1-2), s. 175-191.
 • Sułkowski, Bogusław, (1983) „Artyści-dyletanci w wielkim mieście przemysłowym” [w:] Kultura i Społeczeństwo 27, s.151-163.
 • Sułkowski, Bogusław (1994) Hamletyzowanie nasze. Socjologia sztuki, polityki i codzienności, Łódź.
 • Szacki, Jerzy (2003) Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczepański, Jan (1965) „Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową” [w:] Sarapata, Adam (red.) Socjologia zawodów. Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Szczepański, Jan, (1965) Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szmatka, Jacek (1973) „Miejsce teorii roli społecznej w systemie teoretycznym socjologii” [w:] Studia Socjologiczne 3(50), s. 147-175.
 • Szmatka, Jacek, (1989) Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szpunar, Magdalena (2005) „Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości” [w:] Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof (red.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Sztumski, Janusz (1984) Wstęp do metod i technik badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ślęzak, Izabela (2006) „W spirali niepewności – proces budowania tożsamości poety.” S. 420-436 w: Lioński J. i U. Kozłowska (2007) W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Economicus.
 • Turnau, Grzegorz (2005) „Chłopiec przedwojenny. Starszy Pan gości Młodszego, czyli z Jeremim Przyborą rozmawia Grzegorz Turnau” [w:] http://www.turnau.com.pl/artyk27.htm 29 października.
 • Tarkowska, Elżbieta (red.), (2000) Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce. Warszawa, Typografika.
 • Tatarkiewicz, Władysław (1975) Dzieje sześciu pojęć. Warszawa, PWN.
 • Turner, Jonathan (2004) Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Turner, Ralph H. (1962) Role-taking: Process Versus Conformity, [w:] A. M. Rose (Editor) Human Behavior and Social Processes. An Interactionist Approach, Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Turowski, Jan (2001) Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Urbaniak-Zając, Danuta; Piekarski, Jacek (2001) Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Łódź, Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wagner, Izabela (2005) „Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych” [w:] Przegląd Socjologii Jakościowej I/1 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/Article3.php
 • Wallis, Aleksander (1964) Artyści-plastycy. Zawód i środowisko. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina (2004) „Artystyczny dyskurs o rzeczywistości polskiej. Komunikat z badań”. Referat wygłoszony na XII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym; Poznań, 12-18 września.
 • Wiatrowska, Krystyna (2005) „Rozmowa z Elą Galoch” [w:] http://www.galoch.com/index.php?id=wywiady&wywiad=221.08.2005
 • Wilmer, Clive (2005) „Kwadraty i prostokąty” [w:] http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=240&co=txt_0220
 • Wilson Robert (red.), (1964) The Arts in Society. Englewood Cliffa, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
 • Wilson Robert, (1964) „The Poet in American Society” [w:] The Arts in Society. Englewood Cliffa, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
 • Włodarek, Jan; Ziółkowski, Marek (1990) Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wojnar, Irena (1976) Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wojnar, Irena, (1984) „Społeczna obecność sztuki a wychowanie człowieka” [w:] Przegląd Socjologiczny 28(2)
 • Woroniecka, Grażyna (1999) „Elementy obserwacji uczestniczącej w badaniach nad samorządem terytorialnym” [w:] Domański H., Lutyńska K., Rostocki A. W. Studia z metodologii badań socjologicznych. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Wrong, Dennis H. (1984) „Przesocjalizowana koncepcja człowieka w socjologii współczesnej” [w:] Mokrzycki, E (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Zaręba, Beata (2005) „Taka jest sława poety” [w:] http://indeks.uni.opole.pl/22/rozmowa2.htm 29 października 2005.
 • Zdanowicz, Kasia (2005) „Pogawędka internetowa z Piotrkiem Macierzyńskim” [w:] (http://hum.uwb.edu.pl/~kolo/wy_mac.htm)
 • Zdanowicz, Kasia, (2005) „Nie jestem wieszczem, jestem szamanem. Wywiad z Ernestem Bryllem” [w:] http://hum.uwb.edu.pl/~kolo/wy_bryll.htmhttp://hum.uwb.edu.pl/~kolo/wy_bryll.htm 23 września 2005.
 • Zieliński, Jan (2005) „Nagroda Kościelskich. Polowanie na wędrowne anioły” [w:] Rzeczpospolita http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_051008/plus_minus_a_16.html.
 • Zimnica, Emilia (2001) „Nastawienie odbiorcze widzów – na przykładzie badań publiczności łódzkich teatrów dramatycznych” [w:] Przegląd Socjologiczny (2).
 • Zimnica-Kuzioła, Emilia (2003) Światła na widownię. Socjologiczne studium publiczności teatralnej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ziółkowski, Marek (1981) Znaczenie, interakcja, rozumienie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zdanowicz, Kasia (1922) Wstęp do Socjologii. Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zdanowicz, Kasia, (1974) Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Żółkiewski, Stefan (1977) „Pomysły do teorii produkcji literackiej” [w:] Pamiętnik Literacki LXVIII(3).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10171

YADDA identifier

bwmeta1.element.3cba1ad8-7174-31b8-b88b-6599593a84c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.