Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 28 | 2 | 433-466

Article title

Vynálezce a zlepšovatel: drobné socialistické podnikání v mezích normalizačních plánů

Content

Title variants

EN
Inventor and innovator: small socialist business within the limits of normalization plans

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Téma vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí v Československu, které se zde masově rozvíjelo se státní podporou po komunistickém převratu v roce 1948, stojí dosud na okraji zájmu historického výzkumu. Studie se zabývá tím, jak se toto hnutí v období normalizace zrcadlilo a zároveň bylo propagováno na stránkách časopisu Vynálezce a zlepšovatel, který vycházel v letech 1969 až 1990 a vydávala jej (do roku 1989) Československá vědeckotechnická společnost. Autorky se ve svém výkladu soustředí především na tři roviny: na normativní vymezení vynálezectví a zlepšovatelství v legislativních úpravách během režimu státního socialismu a jeho institucionální zakotvení, na utváření obrazu ideálního vynálezce a zlepšovatele na stránkách časopisu a na proměňující se akcenty v prezentaci tohoto hnutí a jeho podřizování ekonomické efektivitě. Nechávají přitom zaznít i dobovou kritiku administrativních překážek hnutí, jeho nedostatečných výsledků nebo váznoucí koordinace v rámci Rady vzájemné hospodářské spolupráce. Obsahovou analýzou časopisu autorky ukazují, jak bylo vynálezectví a zlepšovatelství fundováno coby součást vědecko-technické revoluce a hospodářské racionalizace a jak bylo definováno na jedné straně nároky plynoucími ze socialistické morální ekonomie a na druhé straně ekonomickým pragmatismem. Zatímco první hledisko podřizovalo individuální ambice a výkon závazkům vůči společnosti jako celku a činilo ze zlepšovatelského úsilí morální povinnost všech pracujících, v druhé perspektivě šlo především o přínos vynálezů a zlepšovacích návrhů k hospodářským úsporám, inovacím a nejlépe k patentům a licencím využitelným v exportu výrobků a technologií jako zdroji deviz. V tomto ohledu byla plně akceptována individuální motivace ekonomickým ziskem a časopis fungoval také jako rádce pro vynálezce a zlepšovatele, jak uplatnit jejich právo na spravedlivou odměnu, a to i v soudních sporech s průmyslovými podniky jako zaměstnavateli. Jak je patrné z publikovaných příspěvků, trend směřoval od morálního pojetí počátkem sedmdesátých let k ekonomickému důrazu v osmdesátých letech, a zvláště v období takzvané přestavby, přičemž inspirace byla hledána i v manažerských přístupech z "krizových let" 1967 až 1969. Autorky dospívají k závěru, že část vynálezců a zlepšovatelů začala využívat tuto činnost jako dlouhodobý zdroj vedlejších příjmů, takže se proměnila v "drobné socialistické podnikání" v mezích zákona. Tím se vytvořily podmínky pro jejich celkem hladký přechod do kapitalistické ekonomiky v devadesátých letech a vynálezectví/zlepšovatelství se stalo jedním ze zdrojů transformační kontinuity v Československu před rokem 1989 a poté.
EN
a1_The inventions and innovations movement in Czechoslovakia, which developed here on a massive scale with state support after the communist coup of 1948, has so far received little attention in historical research. The study examines how this movement was reflected and publicized on the pages of the Inventor and Innovator (Vynálezce a zlepšovatel) journal, which was published from 1969 to 1990 by the Czechoslovak Scientific and Technical Society (until 1989). The authors focus principally on three levels: firstly, the normative definition of inventions and innovations in the legislation during the period of state socialism and its institutional anchorage; secondly, the creation of the image of an ideal inventor and innovator on the pages of the journal; and, thirdly, the changing emphasis in the presentation of this movement and its subordination to economic efficiency. They also pay attention to the criticism of the administrative obstacles faced by the movement during this period, its insufficient results and the lack of coordination within the Council for Mutual Economic Assistance. By analysing the content of the journal, the authors show how the inventions and innovations movement was supported as part of the scientific and technical revolution and economic rationalization, and how it was defined, on the one hand by the claims arising from socialist moral economy, and on the other by economic pragmatism. Whereas the first view subordinated individual ambitions and performance to the obligations towards society in general and made the innovators movement a moral obligation of all workers, the second perspective was primarily about the contribution of the inventions and innovations proposals to economic savings, innovations and, preferably, patents and licences which could be used in the export of products and technologies as a source of foreign currency. In this respect, individual motives of economic profit were fully accepted, and the journal also provided guidance to inventors and innovators on how to exercise their right to just reward, even in legal disputes with industrial enterprises as employers. As is evident from the published articles, the trend went from the moral concept of the early 1970s to the economic emphasis of the 1980s, especially in the period of perestroika, with inspiration also sought in the management approaches of the “crises years” of 1967-1969. The authors come to the conclusion that some of the inventors and innovators started using this activity as a long-time source of additional income, turning it into “a small socialist business” within the law.
EN
a2_This created conditions for a fairly smooth transition to the capitalist economy in the 1990s, and the inventions and innovations movement therefore became one of the sources of transformation continuity in Czechoslovakia before and after 1989.

Discipline

Year

Volume

28

Issue

2

Pages

433-466

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic
  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3d00500a-ce1a-452d-b418-2d9267ac132e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.