Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 6 | 1 | 36-55

Article title

Teorie sociálního státu v soudobé historiografii

Content

Title variants

EN
Theories of the welfare state in contemporary historiography

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento článek se zaměřuje na teorii sociálního státu a její využití v historickém výzkumu. První část pojednává o dvou klasických interpretačních přístupech užívaných v sociologii, systémové teorii a teorii konfliktu a také jejich hlavních nedostatcích. Přístup systémové teorie k interpretaci sociálního státu se projevuje svou závislostí na metanarativním porozumění historii, jak ukazují zastánci vývoje. Sociální stát je tak především chápán jako nutný důsledek modernizace společnosti. Na druhé straně výhodou tohoto přístupu je snaha dosáhnout universalistického pojetí historické interpretace, zahrnující praktiky různých kultur na celém světě. Teorie konfliktu efektivně popisuje boj a napětí uvnitř společnosti, jejichž důsledkem může být dosažení uznání základních společenských práv. Na druhé straně má sklon k podcenění systémových faktorů, které nejsou spojeny s agregací zájmů a jejich reprezentací v sociálním systému. Nové interpretační trendy v sociální historiografii, zvláště gender historie, studium governmentality a diskursivní analýza ukazují na nedostatky těchto tradičních přístupů. Jakkoli mají k dispozici velký kritický potenciál a jsou schopny vznášet opomíjené otázky historie sociálních států, nenabízejí tyto přístupy základ pro stejně široce komparativní historický výzkum v systémové teorii nebo teorii konfliktů.
EN
This article focuses on the theory of the welfare state and its use in historical research. The first part considers two classic interpretational approaches used in sociology, system theory and confl ict theory, and also their main shortcomings. Systems-theory approaches to the interpretation of welfare states usually exhibit a dependence on a metanarrative of the understanding of history as displayed by the proponents of progress. The welfare state is thus largely understood as a necessary consequence of the modernization of society. An advantage of this approach, on the other hand, is the endeavour to achieve a universalistic conception of historical interpretation, including the practices of different cultures throughout the world. Conflict theory effectively describes struggle and tension in society, the result of which may be the achievement of the recognition of fundamental social rights. On the other hand, it has a tendency to underestimate systemic factors, which are not connected with the aggregation of interests and their representation in the social system. New interpretational trends in social historiography, particularly gender history, the study of governmentality, and the analysis of discourse, point to the shortcomings of these traditional approaches. Though they have at their disposal great critical potential and are able to raise neglected questions of the history of social states, these approaches do not off er a basis for similarly broad comparative historical research in system theory or confl ict theory.

Discipline

Year

Volume

6

Issue

1

Pages

36-55

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3d4969e7-e1d6-4a23-8216-95d8afd8d6a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.