Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 10 | 951-970

Article title

Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie

Content

Title variants

EN
Detection of the child’s opinion in court proceedings - interdisciplinary study

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Problematikou zjišťování a relevance názoru dítěte v soudním řízení, jehož je účastníkem, se zabývá nemálo odborných prací, a to nejen právních, ale i psychologických, případně pedagogických. Tento problém je rovněž dnes a denně prakticky řešen odbornou veřejností z řad soudců, kolizních opatrovníků, advokátů, znalců a v neposlední řadě rodiči a jejich dětmi zejména v opatrovnických řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé. Otázce participace nezletilých dětí na soudních řízeních, která se jich týkají, je v posledních letech nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku věnována čím dál tím větší pozornost. Nezbytnost ochrany práva dítěte být slyšeno přímo před soudem je v poslední době velmi často zdůrazňována zejména v ústavněprávní a též v mezinárodněprávní rovině. Současně by každé opatrovnické řízení mělo sledovat primárně nejlepší zájem dítěte. Ve věcech péče soudu o nezletilé se více než v jakémkoliv jiném právním odvětví setkáváme s neurčitými právními pojmy, k jejichž výkladu mohou být mnohdy velmi nápomocné znalosti a zkušenosti mimoprávní. Cílem tohoto textu je proto propojit poznatky z různých oborů za účelem vytvoření komplexnějšího náhledu na danou problematiku.
EN
A number of legal, psychological or pedagogical articles deal with the problem of discovering and importance of child’s opinion in judicial proceedings. This problem is on daily basis practically solved by judges, collision guardians, attorneys, experts, and, last but not least, by parents and their children, especially in court proceedings on the custody of minors. The question of the participation of minors in court proceedings which concern them has been given increasing attention in recent years not only in Czech Republic, but also internationally. The necessity of protecting the right of the child to be heard by the court is very often highlighted at the constitutional and international level. At the same time, each custody proceeding should be primarily aimed at the best interests of the child. In this legal area, we can meet many indefinite legal terms. In the process of interpretation of these terms, knowledge and experiences from non-legal disciplines might be very helpful. The aim of this text is to combine knowledge from different disciplines in order to provide a more comprehensive view of the issue.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3d60e6b6-cee0-46c4-a044-396a8457f23e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.