Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 4 | 31-42

Article title

Mental training and influence of temperamental dimensions in preparation of the Czech republic weightlifting representative in junior category under 23 years: case study

Content

Title variants

CS
Mentální trénink a vliv temperamentu na přípravu českého národního týmu vzpěračů do 23 let - případová studie:

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. According to the coaches, the weightlifters of the national team show deficiencies in mental skills, which leads to unbalanced performance at top competitions. Based on the knowledge of the efficacy of mental training (MT) from other sports, it is possible to conclude the potential of the MT in top weightlifting. Objective. The main aim of the authors was to create and verify a program based on mental training techniques implemented in sports training of weightlifter of the junior category of the Czech Republic, and also to reflect the influence of the competitor's temperamental dimensions on the implementation of the MT program in her sports training. Methods. Semi-structured interviews with the athlete and the coach before and after the implementation of the mental training program were conducted. A psychodiagnostic tests – Test of attention d2 and TEZADO measuring attention resp. temperamental dimensions were used in addition to subjective statements. Self-assessing scales were also used to obtain more quantitative data. Results. Results showed that some of the mental training techniques had a positive effect on deficient mental skills. These mental skills are crucial in the preparation of the weightlifting representative and can have a significant influence on a sports athlete's performance. The most significant difference was achieved in the skill of refocusing and the smallest difference in imagination. According to the subject, the influence of the temperamental dimensions on the mental training program had a significant impact in connection with the refocusing and anger coping. Conclusion. Mental training techniques can help top weightlifters to overcome the mental skills deficiencies used in their sports training, which may have a positive influence on performance in both training and competitions. Self-knowledge of the temperamental dimensions is significant to the success of the program.
CS
Východiska. Trenéři národního týmu vzpírání deklarují, že jejich svěřenci vykazují nedostatky v mentálních dovednostech, což vede k nevyrovnaným výkonům na vrcholných soutěžích. Na základě poznatků o efektivitě mentálního tréninku (MT) v jiných sportech je možné usoudit, že má MT potenciál ve vrcholovém vzpírání. Cíl. Cílem autorů bylo vytvořit a ověřit program založený na technikách mentálního tréninku implementovaných do sportovního tréninku vzpěračů juniorské kategorie České republiky a také reflektovat vliv temperamentových rysů závodníka na implementaci MT program v jeho sportovním tréninku. Metody. Byly provedeny polostrukturované rozhovory se vzpěračem a trenérem před a po realizaci programu mentálního tréninku. Byly použity psychodiagnostické testy – Test pozornosti d2 a TEZADO měřící pozornost resp. dimenze temperamentu, a to za účelem doplnění subjektivních výpovědí. Další metodou doplňující kvantitativní data byly sebehodnotící škály. Výsledky. Z výsledků vyplývá, že některé techniky mentálního tréninku měly pozitivní vliv na úroveň deficitních mentálních dovedností. Tyto mentální dovednosti jsou klíčové při přípravě reprezentanta vzpírání a mohou mít významný vliv na sportovní výkon. Nejvýznamnější rozdíl byl dosažen v dovednosti opětovného zaměření pozornosti a nejmenší v imaginaci. Podle probanda byl vliv temperamentových rysů na program mentálního tréninku významný v souvislosti s opětovným zaměřením pozornosti a zvládáním vzteku a agrese. Závěry. Techniky mentálního tréninku mohou pomoci špičkovým vzpěračům překonat nedostatky v mentálních dovednostech používaných ve sportovní přípravě, což může mít pozitivní vliv na výkonnost v tréninku i soutěžích. Aby byl program úspěšný, je důležité sebepoznání temperamentových ry­sů.

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

31-42

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3e074189-bb9a-4057-b327-287dd5703985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.