Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 155 | 4 | 310-330

Article title

Francisco de Vitoria a španielska conquista Nového sveta

Authors

Content

Title variants

EN
Francisco de Vitoria and the Spanish Conquest of the New World

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Španielska conquista (dobytie) Nového sveta (amerického kontinentu) sa v Španielsku v 16. Až 17. storočí stala predmetom serióznych akademických skúmaní, analýz, diskusií a polemík, ktorých protagonisti sa všeobecne označujú ako teológovia – juristi. Štúdia sa zameriava na analýzu conquisty, ktorú uskutočnil jeden z najpoprednejších teológov – juristov, Francisco de Vitoria.V texte sa systematicky približuje, vysvetľuje a rozoberá Vitoriovo komplexné myslenie spojené s conquistou, spočívajúce na rozlíšení a rozbore siedmich nelegitímnych a ôsmich legitímnych titulov (dôvodov) conquisty (justos títulos).V texte sa tiež poukazuje na určité, vo väčšej alebo menšej miere inovatívne prvky Vitoriovho myslenia spojeného s conquistou, ktorými boli koncept suverenity ľudu, právo každého člena medzinárodného společenstva komunikovať s ostatnými členmi (ius communicationis), koncept medzinárodného práva (ius inter gentes) a koncept medzinárodného spoločenstva (totus orbis).
EN
The Spanish conquest of the New World (the Americas) became the subject of serious academic study, analysis, debates and polemics in the 16th to 17th century, their protagonists are generally referred to as theologians – jurists. The paper focuses on the analysis of conquest, conducted by one of the foremost theologians – jurists, Francisco de Vitoria. The text systematically presents, explains and discusses Vitoria’s complex thinking related to the conquest, which rests on the distinction between seven illegitimate and eight legitimate titles of the conquest (justos títulos). The paper also points to Vitoria’s more or less innovative concepts of popular sovereignty, the right of each member of the international community to interact with its other members or ius communicationis, the international law or ius inter gentes and the international community or totus orbis.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3e2f3213-8441-432c-ae2c-9507976ae0c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.