Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(73) | 11-28

Article title

INSTRUMENTS FOR CREATING ETHICAL STANDARDS IN THE ORGANIZATION: DESIGN AND ASSESSMENT

Authors

Content

Title variants

PL
Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji. Projektowanie i ocena

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje podstawowe metody wprowadzania oczekiwanych standardów etycznych w organizacji. Najczęściej stosowaną metodą jest przyjęcie kodeksu etycznego. Jest to rozwiązanie proste, niemniej jego skuteczność zależy od takich czynników, jak: przygotowanie kompleksowego programu etycznego, analiza stanu wyjściowego, adekwatna formuła kodeksu czy partycypacja pracowników w jego przygotowaniu. Pierwsza część artykułu to ogólna refleksja dotycząca prób wpisania wrażliwości etycznej pracownika w instytucjonalne ramy działania organizacji. W drugiej części zostały sprecyzowane i poddane krytycznej analizie warunki, przy spełnieniu których kodeks etyczny ma szansę stać się skutecznym narzędziem promowania wysokich standardów etycznych.
EN
The paper presents basic methods for introducing ethical standards that are expected of an organization. The most commonly used method is the approval of a code of ethics. The first part of the paper includes general reflections on attempts to fit the ethical sensibilities of employee into the institutionalized framework of the organization. The second part defines and conducts a critical analysis of conditions under which a code of ethics can become an effective tool for the promotion of high ethical standards.

Year

Issue

Pages

11-28

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-04-15

Contributors

author
 • Dariusz Bak, Akademia Leona Kozminskiego, ul. Jagiellonska 59, 03-301 Warszawa, Poland

References

 • Arystoteles (1982), Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa.
 • Askanas W. (2001), Misja organizacji: między teorią a truizmem, [w:] Tworzenie organizacji, (praca zbiorowa), Warszawa.
 • Bąk D. (2008), Forming Managers’ Attitudes and Codes of Ethics, [w:] Gasperski W. (red.), Responsible Management Education, Warszawa.
 • Bednarski A. (1998), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń.
 • Byrska J. (2005), Pochodzenie treści etycznych w życiu publicznym, [w:] Probucka D. (red.), Etyka i polityka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Dobkowski J. (2007), Charakter prawny kodeksów etycznych oraz kodeksów postępowania urzędników publicznych i wybieralnych przedstawicieli do organów administracyjnych, [w:] Bąk D. (red.), Etos urzędnika, Warszawa.
 • Filek J. (2001), Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu, [w:] Gasparski W., Lewicka-StrzałeckaA. (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Warszawa.
 • Gasparski W. (2007), Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (1998), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowska M. (2007), Kodeksy etyczne w samorządach. Wnioski po akcji „Przejrzysta Polska”, [w:] Bąk D. (red.), Etos urzędnika, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (1999), Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2001), Poznawczy model kształcenia etycznego: studium przypadku, [w:] Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Warszawa.
 • Mariański J., red., (2002), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków.
 • Murphy J.E. (2002), Enron and Andersen: Heed the Questions and Warnings They Raise for Your Company’s Own Compliance Program, [http://www.compliance-institute.org/pastCIs/2002/presos/T7_jmurphy.pdf], 2010.
 • Osborne D., Gaebler T. (2005), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 • Sen A. (2002), Rozwój i wolność, tłum. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Stansbury J., Barry B. (2007), Ethics Programs and the Paradox of Control, „Business Ethics Quarterly”, April, vol. 17, nr 2.
 • Zachariasz K. (2008), Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie: kodeksy etyczne i corporate governace, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, [http://www.fob.org.pl/strona.php?id_a=841&kat=135],2010.
 • Karta zasad Grupy UniCredit, [http://www.pekao.com.pl/kariera/o_nas/wartosci].
 • Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta Oświęcim, [http://www.um.oswiecim.pl/pl_dokumenty/dokumenty/pliki/14/5688.pdf].
 • Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta Legnicy, [http://www.umlegnica.miasto.biz/portal.php?aid=1225197281490706e137540].
 • Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, [http://www.minskmaz.pl].
 • Kodeks etyczny Urzędu Miasta Wojkowice, [http://www.wojkowice.4bip.pl/index.php?idg=1&id=158&x=7&y=3].
 • Aon’s Code of Business Conduct, [http://www.aon.com/about-aon/corporate-governance/attachments/].
 • Johnson&Johnson, Our Credo, [http://careers.jnj.com/careers/global/shared_values/our_credo/].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA080214

YADDA identifier

bwmeta1.element.3e664582-c72b-3174-9b6e-213cdea3441b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.