PL EN


2018 | 62 | 5 | 488-502
Article title

Empowered and satisfied : relationship between empowerment, temporal life satisfaction and time perspective

Content
Title variants
CS
Zmocnění a spokojení : vztah mezi zmocněním, současnou životní spokojeností a časovou perspektivou
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Previous research has shown that, among psychiatric patients, empowerment is connected with satisfaction with life. However, assuming the existence of a continuum between health and illness, a similar connection in nonclinical subjects can be expected. Additionally, recent research has shown that time perspective influences life satisfaction. This study aimed to investigate how empowerment and time perspective impact perceived satisfaction with life in the past, the present and the future. The results indicate that there are significant relationships between empowerment, time perspective, and temporal satisfaction with life. Regression analysis showed that a balanced time perspective (BTP) and Past NEgative time perspective are especially important predictors for satisfaction with life in each time framework. BTP and empowerment, taken together, are important sources of present and future life satisfaction, Past Negative and empowerment are important predictors of present satisfaction with life. The results may be important for thinking about the structure of human psychological characteristics and understanding sources of adaptive functioning and well-being.
CS
Dřívější výzkum ukázal, že u psychiatrických pacientů je zmocnění spojeno s životní spokojeností. Za předpokladu existence kontinua mezi zdravím a nemocí lze očekávat, že podobná spojitost bude nalezena u neklinických subjektů. Současný výzkum navíc ukázal, že časová perspektiva ovlivńuje životní spokojenost. Cílem studie bylo zjistit, jak zmocnění a časová perspektiva ovlivňují vnímanou životní spokojenost v minulosti, současnosti a budoucnosti. Výsledky ukazují, že existují významné vztahy mezi zmocněním, časovou perspektivou a současnou životní spokojeností. Regresní analýza ukázala, že vyrovaná časová perspektiva a minulá negativní časová perspektiva jsou zvláště důležitými prediktory životní spokojenosti v každém časovém rámci. Vyrovnaná časová perspektiva a zmocnění jsou společně důležitými zdroji současné a budoucí životní spokojenosti, minulá negativní časová perspektiva a zmocnění jsou důležitými prediktory současné životní spokojenosti. Výsledky mohou být důležité pro uvažování o struktuře lidských psychologických charakteristik a pro porozumění zdrojům adaptivního fungování a životní spokojenosti.
Year
Volume
62
Issue
5
Pages
488-502
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.3e9bb092-5714-4ad2-977f-6702096e7323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.