PL EN


2006 | 3 | 2 | 191-202
Article title

Pojem a teorie charismatu Maxe Webera v recepci sociálních a historických věd

Content
Title variants
EN
Max Weber's the concept and theory of charisma and its impact on the social and historical sciences
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Pojem charismatické autority a charismatického vůdcovství, tak jak byl rozvinut v dílech Maxe Webera, zůstává v sociálních vědách kontroverzním tématem. Článek pojednává vybrané případy dopadu tohoto pojmu, zejména ve vztahu k historickým vědám. Samotný termín charisma byl od počátku problematizován, především ve svém původním významu jako dar Boží - což vycházelo z Nového zákona a především Listů apoštola Pavla. Další obtíže vzešly ze současného užívání pojmu, protože s rozvojem moderních médií pronikl termín charisma do novinářského newspeaku, jazyka komerčního a politického marketingu a pseudovědeckého žargonu populární psychologicko-esoterické vzdělávací literatury. V dnešní sociologii a historických vědách se reakce na Weberův pojem charismatu pohybuje mezi těmito dvěma póly. V poslední době byla otázka charismaticky legitimizované autority převzata medievalisty a ukazuje se jako přínosná v mnoha oblastech.
EN
The concept of charismatic authority and charismatic leadership as developed in the works of Max Weber remains a controversial issue in the social sciences. The article considers selected chapters in the story of the impact of the concept, particularly in relation to the historical sciences. From the beginning there has been problematisation of the term itself, especially its original meaning in the sense of charisma as gifts of the Holy Spirit - derived from the New Testament especially the Epistles of St. Paul. Other problems arise from the contemporary use of the word, since with the development of the modern media the term charisma has been taken over into journalistic newspeak, the language of commercial and political marketing and the pseudo-scientific jargon of psychological-esoteric popular educational literature. Responses to the Weberian concept of charisma in current sociology and in historical sciences move between these two poles. Most recently the question of charismatically legitimated authority has been taken up by medievalists, and is proving fruitful in a number of areas.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
191-202
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.3ea22889-16e0-43ec-82df-e6ce3ffb03f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.