Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 3 | 2 | 191-202

Article title

Pojem a teorie charismatu Maxe Webera v recepci sociálních a historických věd

Content

Title variants

EN
Max Weber's the concept and theory of charisma and its impact on the social and historical sciences

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Pojem charismatické autority a charismatického vůdcovství, tak jak byl rozvinut v dílech Maxe Webera, zůstává v sociálních vědách kontroverzním tématem. Článek pojednává vybrané případy dopadu tohoto pojmu, zejména ve vztahu k historickým vědám. Samotný termín charisma byl od počátku problematizován, především ve svém původním významu jako dar Boží - což vycházelo z Nového zákona a především Listů apoštola Pavla. Další obtíže vzešly ze současného užívání pojmu, protože s rozvojem moderních médií pronikl termín charisma do novinářského newspeaku, jazyka komerčního a politického marketingu a pseudovědeckého žargonu populární psychologicko-esoterické vzdělávací literatury. V dnešní sociologii a historických vědách se reakce na Weberův pojem charismatu pohybuje mezi těmito dvěma póly. V poslední době byla otázka charismaticky legitimizované autority převzata medievalisty a ukazuje se jako přínosná v mnoha oblastech.
EN
The concept of charismatic authority and charismatic leadership as developed in the works of Max Weber remains a controversial issue in the social sciences. The article considers selected chapters in the story of the impact of the concept, particularly in relation to the historical sciences. From the beginning there has been problematisation of the term itself, especially its original meaning in the sense of charisma as gifts of the Holy Spirit - derived from the New Testament especially the Epistles of St. Paul. Other problems arise from the contemporary use of the word, since with the development of the modern media the term charisma has been taken over into journalistic newspeak, the language of commercial and political marketing and the pseudo-scientific jargon of psychological-esoteric popular educational literature. Responses to the Weberian concept of charisma in current sociology and in historical sciences move between these two poles. Most recently the question of charismatically legitimated authority has been taken up by medievalists, and is proving fruitful in a number of areas.

Discipline

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

191-202

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3ea22889-16e0-43ec-82df-e6ce3ffb03f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.