Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | LXI | 2 | 172-180

Article title

Spor o Bílka : Z dopisů Josefa Maudera, Julia Zeyera, Zdenky Braunerové a jejich současníků

Authors

Content

Title variants

EN
The Bílek affair : From the letters of Josef Mauder, Julius Zeyer, Zdenka Braunerová and their contemporaries

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek reflektuje atmosféru uměleckého dění v českých zemích na konci 19. století, kdy mladá generace opouštěla dosavadní hodnoty a tvůrčí přístupy tolik hájené konzervativními akademickými kruhy, na místo kterých nacházela nové – modernější způsoby uměleckého sebevyjádření. Na základě studia bohaté písemné pozůstalosti pražského sochaře Josefa Maudera (1854–1920) bylo možné zachytit poměrně ostrou diskuzi sochaře a jeho přátel, kterou vyvolala secesně symbolistní tvorba Františka Bílka, Mauderova žáka. Josef Mauder dosáhl na konci 19. století vrcholu svého tvůrčího období a vlastním přičiněním získal v pražských uměleckých kruzích vysoké postavení nejen v oblasti sochařské praxe, ale také ve sféře teoretické. Mauder mladého sochaře Františka Bílka na počátku jeho umělecké kariéry podporoval, avšak odlišné přístupy k vlastní tvorbě cesty obou sochařů rozdělily. Korespondence mezi Josefem Mauderem a malířkou Zdenkou Braunerovou, básníkem Juliem Zeyerem a Františkem Bílkem, která se rozvinula v souvislosti s odebráním stipendia Františku Bílkovi a s jeho obranou uveřejněnou v Novém životě Zdenkou Braunerovou, dokresluje dobu prodchnutou rozdílnými názory a polemikami, dobu uměleckých zvratů, kdy se opouštěly akademické hodnoty ve prospěch moderního umění 20. století.
EN
This article looks back on the atmosphere of the Czech art world in the nineteenth century, when the young generation began to move away from the values and creative methods defended in the conservative circles of the academy and replace them with new, modern methods of artistic self-expression. From a study of the wealth of correspondence among the papers of the Prague-based sculptor Josef Mauder (1854–1920) the author is able to observe the sharp debate sparked amongst the sculptor and his friends by the Symbolist work of František Bílek, Mauder’s student. In the late nineteenth century Mauder was at the peak of his creativity and by merit became a figure of high standing in Prague artistic circles, not just with respect to his sculptural work but also in the area of theory. Mauder supported the young sculptor František Bílek at the start of his career, but their paths were separated by the very different approaches they took to their work. The correspondence exchanged between Josef Mauder and painter Zdenka Braunerová, poet Julius Zeyer, and František Bílek himself, after the latter was stripped of his scholarship and then defended by Braunerová in an article published in Nový život [The New Life], sketch a picture of a period saturated with diverse opinions and debates, an era of artistic upheavals, when the principles of the academy were tossed aside in pursuit of modern twentieth-century art.

Keywords

Journal

Year

Volume

LXI

Issue

2

Pages

172-180

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.406471fe-279c-4616-9401-64f7b888041d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.