Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 64 | 1 | 67-91

Article title

Krajiny tvořené slovy : Teorie literární krajiny

Content

Title variants

EN
Landscapes made of words : Theory of literary landscapes

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie reaguje na současný růst zájmu o krajinu, jehož kořeny v oblasti humanitně orientovaného bádání však sahají až do druhé poloviny 80. let minulého století. V první části se text zaměřuje na problém smyslové percepce světa, podstatné impulzy nachází mj. u Maurice Merleau-Pontyho a Davida Abrama; ve druhé části přesouvá svou pozornost k literárnímu zobrazení prostoru a jeho literárněvědným reflexím. Východisko autorova uvažování v ústřední části práce věnované fenoménu literární krajiny představuje kniha Kurta H. Webera Die literarische Landschaft. Zur Geschichte ihrer Entdeckung von der Antike bis zur Gegenwart z roku 2010, držící však nedostatečnou distanci mezi krajinou vnímanou, tj. určitým výsekem přírody uspořádaným přímým pohledem pozorovatele, a krajinou konstruovanou uměleckými prostředky. V závěru studie autor podává vlastní definici literární krajiny jako specifické tematické složky literárního díla a upozorňuje na hodnotu krajinopisných partií v jeho významové výstavbě.
EN
This study responds to the current growth of interest in the landscape, whose roots in humanities research go back to the latter half of the 1980s. The first part of the text focuses on the issue of sense perception of the world, with substantial input inter alia from Maurice Merleau-Ponty and David Abram; the second part shifts its attention to the literary depiction of space and its literary studies reflections. A basis for the author’s reflections in the middle section of the work on the phenomenon of the literary landscape is a book by Kurt H. Weber Die literarische Landschaft. Zur Geschichte ihrer Entdeckung von der Antike bis zur Gegenwart from 2010, which does not, however, maintain a sufficient distance between the perceived landscape, i.e. a certain segment of nature arranged in the direct view of the observer, and the landscape constructed by artificial means. In the conclusion to the study, the author provides his own definition of the literary landscape as a specific thematic component of literary work and points out the value of landscape descriptions in their semantic construction.

Year

Volume

64

Issue

1

Pages

67-91

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.40aec43f-8602-40a1-9512-b2db80c8ac3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.