Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 2 | 1-15

Article title

Odpustenie sebe a jeho súvislosti s tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých

Content

Title variants

EN
Self-forgiveness and its relationship to guilt-proneness, shame-proneness and empathy in young adults

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Cieľom práce bolo zistiť vzťah medzi odpustením sebe, tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých. Odpustenie sebe je dynamický proces súvisiaci s rôznymi faktormi. Na základe predložených modelov od Hall  Fincham (2005) a Rangganadhan  Todorov (2010) sa práca zamerala na emocionálne determinanty odpustenia sebe – vinu, hanbu a empatiu. Výskumný súbor tvorilo 153 mladých dospelých vo vekovom rozmedzí 20-30 rokov (M = 22,82; SD = 2,57). Údaje boli získané pomocou Enrightovho dotazníka odpustenia sebe [ESFI – Enright Self-forgiveness Inventory], Dotazníka na zisťovanie dispozičnej viny a hanby [TOSCA-3 - Test of Self-Conscious Affect-3] a dotazníka na meranie empatie [IRI - Interpersonal Reactivity Index]. Výsledky ukázali, že tendencia k hanbe je silnejším negatívnym prediktorom odpustenia sebe v porovnaní s tendenciou k vine. Empatia orientovaná na seba silnejšie negatívne predikuje odpustenie sebe v porovnaní s empatiou orientovanou na ostatných. Naše zistenia ďalej potvrdili pozitívny vzťah medzi vinou a empatiou orientovanou na ostatných, a zároveň pozitívny vzťah medzi hanbou a empatiou orientovanou na seba. Zároveň sa ukázali signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami v premenných vina a hanba, kde ženy dosahovali vyššiu úroveň.
EN
The goal of this paper was to find out relationships between self-forgiveness, guilt-proneness, shame-proneness, and empathy in young adults. Self-forgiveness is a dynamic process associated with various factors. Based on the presented models by Hall  Fincham (2005) and Rangganadhan  Todorov (2010), the study focused on emotional determinants of self-forgiveness – guilt, shame, and empathy. The research was conducted on 153 young adults ranged in age from 20 to 30 years (M = 22,82; SD = 2,57). The data were obtained by the Enright Self-forgiveness Inventory, the Test of Self-Conscious Affect-3 and the Interpersonal Reactivity Index. The results showed that shame-proneness was a significant negative predictor of self-forgiveness, compared to guilt-proneness. Personal distress empathy was a stronger negative predictor of self-forgiveness, compared to empathic concern. Our findings also confirmed a positive relationship between guilt and empathic concern, and a positive relationship between shame and personal distress. Moreover, there were significant differences between men and women in the variables of guilt and shame, where women reached a higher level.

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

1-15

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.416629ec-66fb-4168-8b47-5497877b9af3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.