Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 15 | 4 | 1-13

Article title

Prožívaná smysluplnost v kontextu osobnostních rysů budoucích učitelů

Content

Title variants

EN
Experienced meaningfulness in the context of personality traits of future teachers

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Výzkumná studie je zaměřena na prožívání životní naplněnosti a existenciálního zakotvení u souboru vysokoškolských studentů, budoucích učitelů (n = 346, z toho 294 žen) ve věku 19–27 let. Data z Logo-testu a NEO pětifaktorového osobnostního inventáře byla podrobena analýze v kontextu vybraných osobnostních rysů. Výsledky přesvědčivě prokazují dostatečně smysluplný a existenciálně zakotvený život u většiny našich respondentů (95,6 %), pouze výrazná menšina (4,4 %) vykazuje existenciální frustraci. Zjištěny byly intersexuální diference a významná pozitivní vazba mezi mírou prožívaného životního smyslu a osobnostních rysů extraverze, přívětivosti, otevřenosti vůči zkušenosti a svědomitosti. Negativní korelace se projevila ve vztahu subjektivního prožívání smyslu a osobnostní charakteristiky neuroticismus.
EN
This research study focuses on the experiencing of fulfilment in life and existential grounding in a group of university students who were future teachers (n = 346, of whom 294 were women) aged 19-27 years. The data from the Logo-Test and the NEO five-factor personality inventory was analysed in the context of selected personality traits. The results convincingly show a sufficiently meaningful and existentially rooted life in the majority of our respondents (95.6% of the respondents), with only a significant minority (4.4%) displaying existential frustration. Differences between the sexes and a significant positive link between the degree of lived meaning and the personality traits of extraversion, friendliness, openness to experience, and conscientiousness were found. A negative correlation manifested itself in the relationship between the subjective experience of meaning and the personality characteristics of neuroticism.

Year

Volume

15

Issue

4

Pages

1-13

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---
author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.41be0847-14d7-41dd-bde6-d495ce87d24d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.