Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 | 4 | 1-13

Article title

Obsahová analýza dětských snů

Content

Title variants

EN
Children's dreams content analysis

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V České republice nenajdeme výzkum, který by byl orientován na dětské sny. Tato oblast je nicméně velmi zajímavá, stejně jako sny dospělých. Naše studie se zabývá sny dětí mladšího školního věku. Hlavní metodou je semistrukturovaný rozhovor zaměřený na vybavené sny a jejich obsah. Zkoumaný vzorek se skládá z 35 dětí ve věku 6-8 let a pochází z jedné základní školy v České republice. Pro zpracování dat používáme obsahovou analýzu snů vyvinutou psychology Calvinem S. Hallem a Robertem Van de Castleem. Zvláštní pozornost je kladena na formální charakteristiky snu, což zahrnuje typy postav, sociální interakce, aktivity a emoce. Dalšími výzkumnými tématy jsou dětská schopnost vybavování snů a jejich subjektivní frekvence. Zajímá nás postoj dětí k vlastním snům a souvislost jejich obsahů se zážitky z předchozího dne, dětskými zálibami, běžnými aktivitami nebo problémy. Výsledky našeho šetření budou srovnány s podobnými výzkumy z cizích zemí. V článku je diskutován vliv médií na dětské sny.
EN
In the Czech Republic there is no research dedicated to children's dreams. It is, however, a very interesting area, as well as dreams of adults. Our study is focused on dreams of primary school children. We use the method of semi-structured interview aimed at dream recall of primary school children. Surveyed sample consists of 35 children between six and eight years of age from an elementary school in the Czech Republic. To process the data we use the coding system of the dream content analysis developed by psychologists Calvin S. Hall and Robert Van de Castle. Particular attention is paid to formal properties of dreams such as types of characters, social interactions, activities and emotions. Other research topics are children's ability of dream recall and subjective frequency of their dreams. We are interested in children’s attitudes to their dreams and connections of their contents to experiences from previous day, children's hobbies, common activities or their problems. The results of our research will be compared with similar investigations from foreign countries. The media's influence on children's dreams is also discussed.

Year

Volume

6

Issue

4

Pages

1-13

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.41f6c376-f892-4907-85b3-2ece0f77141b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.