Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 161 | 6 | 578-588

Article title

"Jednotní v rozmanitosti": požadavky na EU jako právní společenství států

Authors

Content

Title variants

EN
“United in diversity”: requirements of the EU as a legal community of states

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Jednota v rozmanitosti je charakteristickým znakem Evropské unie. Národní zvláštnosti každého členského státu jsou součástí jeho identity, kterou je Evropská unie podle čl. 4 odst. 2 SEU povinna respektovat. Na druhé straně se však vyžaduje dodržování unijního práva, zejména společných hodnot podle čl. 2 SEU. Právo je totiž základem Evropské unie jako právního společenství. Princip právního státu představuje nezadatelný fundament vzájemné důvěry, který mimo jiné vyžaduje soudcovskou nezávislost na zákonodárné a výkonné moci, které soudy kontrolují. K dodržování těchto hodnot slouží jednak velmi málo účinné řízení podle čl. 7 SEU, jednak řízení o porušení smlouvy, v němž mohou být členskému státu ukládány sankce. Integrativní společenství vyžaduje omezení politické moci členských států. Proto je stanovení a dodržování správné míry poměru mezi unijní integrací a pravomocemi členských států trvalým úkolem obdobně jako respektování principu právního státu.
EN
According to the motto “United in diversity”, unity in diversity is a hallmark of the European Union. This allows for national peculiarities which the Union shall respect as national identities of the Member States pursuant to Art. 4 (2) TEU. This, however, requires compliance with Union law and, above all, with the values declared to be common to the Member States in Art. 2 TEU, as the Union is a legal community. The rule of law is an indispensable basis of mutual trust and requires judicial independence from the legislature and the executive as the powers to be controlled by the judiciary. To ensure judicial independence, the preliminary ruling procedure (Art. 267 TFEU) and, above all, the infringement procedure (Art. 258 TFEU) associated with sanctions (Art. 260 TFEU) need to be considered, in addition to the less than effective procedure according to Art. 7 TEU. An integration community demands that its Member States restrict their own freedom of policymaking and accept these restrictions. Therefore, maintaining the right balance between integration and remaining national competences of the Member States is an ongoing task as is ensuring the rule of law.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4209e483-2f9c-4cfc-b5bd-85aaa8dbe81f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.