Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 5 | 2 | 191-217

Article title

"Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží" : "alternativní" sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera

Authors

Content

Title variants

EN
"Always was and always will be, that a man will sleep with another man’s wife" : "aternative" sexual morals and their control in the inquisitional register of Jacques Fournier

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Inkviziční registr Jakuba Fourniera z let 1318-25, dobře známý díky Montaillou, okcitánské vesnici v letech 1294-1324 Emmanuela Le Roy Ladurieho (1975), v sobě zahrnuje mnohem víc, než jen téma hereze. Obsahuje různé detaily o každodenním životě, včetně sexuality a více méně „alternativní“ sexuální morálky. Analýza čtyř případů zahrnutých v registru - Beatrix z Lagleize, Petera Vidala, Arnolda z Verniolles a Grazidy Lizierové - ukazuje nejen jejich zajímavý etický systém, ale odkazuje i k obecnějším otázkám metodologie. V těchto případových studiích model norma-odchylka odhaluje všechny své slabé stránky. Sexuální morálka těchto čtyř lidé je zřetelně odlišná od morálky vyžadované Fournierem, a tvoří nezávislé systémy spíš než prosté odchylky od morálky „oficiální“. Svou mocenskou distribucí a zaměřením model norma-odchylka zveličuje jednotu středověkého křesťanství.
EN
The inquisitorial register of Jacques Fournier, from 1318-25, well known thanks to Montaillou (1975) by Emmanuel Le Roy Ladurie, reaches far beyond the topic of heresy. It encompasses various details about everyday life, including sexuality and more or less ‘alternative’ sexual mores. The analysis of four cases recorded in the register - those of Beatrix of Lagleize, Peter Vidal, Arnold of Verniolles, and Grazida Lizier - not only shows their interesting systems of ethics, but also points to more general matters of method. In this case study, the norm-deviation model displays all its weakness. The sexual mores of these four people are certainly diff erent from the morals required by Fournier, and they form independent systems rather than simple deviations from “official” morals. By its distribution of power and its focus, the norm-deviation model overstates the unity of medieval Christianity

Keywords

Discipline

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

191-217

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4337a016-5669-4fda-9ea9-846e01ef912f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.