Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 4 | 349-369

Article title

Mahr ("věno") v právu muslimských zemí a mezinárodní právo soukromé

Content

Title variants

EN
Mahr (“dowry”) in the right of muslim countries and international private law

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek se zabývá mahrem („věnem“) a jeho kvalifikací v mezinárodním právu soukromém. Autorky se věnují tématu ze dvou úhlů pohledu. První část příspěvku představuje pravidla mahru v islámském právu a stávajících právních kodifikacích muslimských zemí. Jelikož je mahr integrální součástí manželské smlouvy, je většinou spojován s uzavřením manželství, a tudíž považován za „věno“ nebo „dar“. Pro lepší pochopení tohoto svébytného institutu je třeba na věc nahlížet z širší perspektivy a zkoumat funkci mahru i v rámci jiných částí rodinného práva muslimských zemí. Druhá část tohoto příspěvku rozebírá mahr jakožto kvalifikační problém, jehož vyřešení vede ke kolizní normě, která určí rozhodné právo. Většinou bude mahr kvalifikován jako otázka spadající pod manželské majetkové právo, další možností je souvislost s výživným, případně s dědickými otázkami. Primární je však vymezení pravomoci/příslušnosti českých soudů, které budou ve věci rozhodovat. Relevantní je rovněž pečlivé zvažování případného použití výhrady veřejného pořádku. Na základě obvyklého pobytu účastníků v ČR může být rozhodným i české právo.
EN
The article explores mahr (“dowry”) and its characterization in private international law. The authors deal with the issue from two points of view. The first part of the article presents the legal rules regarding the mahr in the Islamic law and current legal codes of Muslim countries. As an integral part of marriage contract, mahr is related mostly to the conclusion of marriage and therefore considered as a “dowry” or “gift”. For the better understanding of this peculiar legal institute it is necessary to look at a broader context and examine the function of mahr within the other parts of family law of Muslim countries. The second part of this article discusses mahr as a question of legal characterization leading to the rule of conflict which will determine the applicable law. Mahr will mostly be characterized as an issue of matrimonial property law, there may also be connections to maintenance or succession. Primary concern is however the establishment of jurisdiction of Czech courts. Application of the public order reservation should be assessed very carefully. With respect to the habitual residence of participants in the Czech Republic, rules of conflict may also lead to the application of the Czech law.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.435cf7ed-31e3-48ae-b8a2-84ecbf508f3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.