Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 68 | 2 | 193-201

Article title

Mezi benátskými malíři. Nově identifikované obrazy ze sbírky hraběte Humprechta Jana Černína

Content

Title variants

EN
Among Venetian painters: newly identified paintings from the collection of count Humprecht Johann Czernin

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Mezi přední osobnosti benátského sběratelství 17. století patřil bezesporu i hrabě Humprecht Jan Černín (1628– 1682), který pobýval v Benátkách jako vyslanec císaře Leopolda I. v letech 1660–1663. Zvláště léta 1661–1662 se zdají být pro Černínovy sběratelské aktivity zcela zásadní. K nově objeveným malířským dílům z bývalé černínské galerie, která dodnes uchovávají české sbírky, lze díky novým rešerším připojit následující obrazy: Mezi černínskými sbírkami na zámku Jindřichův Hradec je uchováván rozměrný obraz představující Zvěstování Panně Marii, za jehož autora lze považovat Pietra Ricchiho, zv. Lucchese (1606–1675). Pro Ricchiho benátské období je zvláště charakteristická temné ladění barev, suchý a strohý malířský projev, střízlivá kompozice a elegance jasně definovaných figur. Součástí Černínovy sbírky se staly i kuriózní série mužských aktů, které vznikaly v soukromých akademiích. Zde se praktické kurzy kreslení a malování podle přírody střídaly s lekcemi teoretickými, v nichž se konverzovalo o literatuře, historii, anatomii, perspektivě, geometrii, antice a hudbě. Jeden z těchto mužských aktů, tzv. akademií, který lze připsat Pietrovi Vecchia (1603–1678), se nachází v obrazárně premonstrátského kláštera v Praze na Strahově. Druhý Vecchiův obraz, který zobrazuje tentokráte nahého Samsona, vlastní pražský sběratel Patrik Šimon. Vedle Pietra Vecchii patřil k značně protežovaným umělcům i Giuseppe Diamantini (1621–1705). Ten je autorem obrazu Venuše a Aeneas, který se dnes nachází ve sbírkách Colloredo-Mansfeldů na zámku Dobříš. Pramenem pro toto zobrazení, rovněž reprodukované v Imagines Galeriae, byla osmá kniha Vergiliovy Aeneis (Aeneis, VIII, 594–731). V tomto díle se Diamantini přihlásil ke stylu Pietra Liberiho, s nímž jej pojí teplý kolorit formující a zaoblující figury, do jejichž inkarnátů vniká zvláštní světlo, které jim dodává až nadpozemský půvab.
EN
Count Humprecht Johann Czernin (1628–1682), who resided in Venice as the ambassador of Emperor Leopold I in the years 1660–1663, was undoubtedly one of the leading collectors of Venetian art of the 17th century. In the years 1661–1662 Czernin’s collecting activities were particularly intense and significant. Thanks to new academic searches,we can now identify the following paintings as art works from the former Czernin Gallery that are still held in Czech collections: In the Czernin collections at the Chateau of Jindřichův Hradec we find a large painting of the Assumption of Our Lady, which can be attributed to Pietro Ricchi, known as Lucchese (1606–1675). Dark colour scheme, dry and austere idiom, and the sober composition and elegance of the clearly defined figures are especially characteristic of Ricchi’s Venetian period. The Czernin collection also included a curious series of male nudes produced in private academies, where practical courses of drawing and painting from nature alternated with theoretical lessons, involving conversation on literature, history, anatomy, perspective, geometry, Antiquity and music. One of these male nudes, known as the “academy nude”, may be attributed to Pietro Vecchia (1603–1678), and is kept in the gallery of the Premonstratensian Monastery in Prague on Strahov. Another painting by -Vecchia, which this time depicts a naked Samson, is owned by the Prague collector Patrik Šimon. Beside Pietro -Vecchia, Giuseppe Diamantini (1621–1705) was much favoured. He is the author of the painting Venus and Aeneas, which is today in the collection of the Colloredo-Mansfelds at the Chateau of Dobříš. The source for this depiction, also reproduced in Imagines Galeriae, was the eighth book of Virgil’s Aeneid (Aeneid, VIII, 594-731). In this work Diamantini adopts the style of Pietro -Liberi, including a warm colour palette that forms and softening the figures, whose complexions take on a strange light that gives them a supernatural charm.

Keywords

Journal

Year

Volume

68

Issue

2

Pages

193-201

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.438260c6-5e93-4702-b7fa-7dd170b3285b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.