Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 156 | 11 | 977-988

Article title

Dopad sovětské teorie mezinárodního práva na teorii a výuku mezinárodního práva veřejného v Bulharsku

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of the soviet international law theory on the theory and teaching of international public law in bulgaria

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem článku je ukázat vliv teorie sovětského mezinárodního práva na teorii a výuku bulharského mezinárodního práva. Tato problematika nebyla předmětem studia bulharské odborné literatury a oficiální doktrína jí věnovala jen velmi málo pozornosti. Období let 1917 až 1960 předmětem tohoto textu není. Autorka se zaměřuje na omezený počet otázek: vznik a vývoj mezinárodního práva, pramenů a jejich klasifikace i předmětů. Hlavním závěrem je to, že vliv sovětské doktríny o pramenech a subjektech lze v bulharské literatuře o mezinárodním právu vysledovat do dnešního dne a že až do roku 2000 bulharští zákonodárci sovětskou teorii plně dodržovali.
EN
The article is aimed at presenting the impact of the Soviet international law theory, in the face of the brightest authors, on the Bulgarian international law theory and teaching. The problem has not been a subject of study by the Bulgarian specialized literature and poor presented in the doctrine. The period 1917 up to 1960 is not a subject of this research. The author focuses on a restricted number of questions: the origin and development of international law, sources and classification thereof as well as subjects. The main conclusion is that the influence of the Soviet doctrine on sources and subjects can be traced and proved to this day in the Bulgarian literature of international law and until 2000 Bulgarian lawmakers follow entirely the Soviet theory.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4382cc4f-d156-4178-8706-5c65107fceed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.