Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 8 | 646-656

Article title

Dobře regulovaná svoboda?

Content

Title variants

EN
Well-regulated Freedom?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
a_Autor se v článku zabývá analýzou nárůstu délky textů zákonů, tvořících jádro českého právního řádu. Základní otázka zní: „Je dojem laiků i právníků, že právních předpisů je mnoho, oprávněný?“ Metoda analýzy je založena na porovnávání jednotlivých verzí daných zákonů v delších časových obdobích. Po roce 1990 se skutečně normativní regulace extrémně rozšiřuje jak vzhledem k minulosti, tak vzhledem k srovnatelným zemím, jako je např. Rakousko. Tento trend nezávisí na politické orientaci parlamentních stran ani na tlaku z EU. Jde spíše o zaběhnutý postup jak zdánlivě řešit společenské problémy. Právo je patrně chápáno spíše jako mocenský prostředek prosazení dílčích skupinových zájmů než snaha o tvorbu celospolečenských pravidel jednání fair play.
EN
b_The author analysises the increase in the length of the texts of laws, which form the core of the Czech legal order. Is the impression of laymen and lawyers that there is a lot of legislation justified? The method of analysis is based on comparing different versions of the same laws over long period of time. Indeed, in comparison to to past years, particularly after 1990, normative regulation has been extremely widespread (also compared to countries such as Austria). This trend does not depend on the political orientation of governmental parties, neither on the influence of the EU. Such trends demonstrate the existence of a long running procedure of seemingly dealing with social problems, because law is perceived more as a means of enforcing partial group interests than trying to create fair-play rules of society.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.453233e9-9b47-49ad-a964-df0c02f8db28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.