Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 13 | 1 | 21-39

Article title

Dvě úrovně normativního hodnocení v bioetice s ohledem na principialismus

Content

Title variants

EN
Two levels of normative evaluation in bioethics with respect to principlism

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V této práci se zabýváme rozšířením konceptu normativní a nenormativní etiky v principialismu. Vycházíme z osmé edice Principles of Biomedical Ethics od Toma L. Beauchampa a Jamese F. Childresse. Poukazujeme na problém nejasnosti vymezení teorie principialismu. Předkládáme základní koncepty a upozorňujeme na jejich kritiku. Stejně tak v krátkosti předkládáme jejich možnou obhajobu. Dále nabízíme vlastní interpretaci kritiky principialismu, na základě které nabízíme kompromisní úvahu o dvojím procesu normativního hodnocení v bioetice. Tuto koncepci ilustrujeme na odlišení manifestního a latentního použití normativního hodnocení. Tvrdíme, že manifestní hodnocení je zjevné a je souběžné s principialistickým uchopením normativní etiky. Dále tvrdíme, že latentní hodnocení je projevem nenormativní etiky. Takové dvojí normativní hodnocení nepovažujeme za nutně souběžné procesy a tvrdíme, že může docházet k diskrepancím. Naší práci proto uzavíráme upozorněním, že všechny medicínské subjekty jsou vystavovány tomuto dvojímu hodnocení. Upozorňujeme, že mohou nastávat situace, kdy může být zdravotnický subjekt považován současně za morální i amorální.
EN
In this paper, we examine the extension of the concept of normative and non-normative ethics in principlism. We draw on the eighth edition of Principles of Biomedical Ethics by Tom L. Beauchamp and James F. Childress. We point out the problem of the vagueness of the definition of the theory of principlism. We present the basic concepts and point out their criticisms. As well, we briefly present their possible defenses. We then offer our own interpretation of the critique of principlism on the basis of which we offer a compromise account of the dual process of normative evaluation in bioethics. We illustrate this conception by distinguishing between manifest and latent uses of normative evaluation. We argue that manifest evaluation is apparent and is concurrent with the principialist grasp of normative ethics. We further argue that latent evaluation is a manifestation of non-normative ethics. We do not regard such dual normative evaluations as necessarily simultaneous processes and argue that there may be discrepancies. We therefore conclude our paper by pointing out that all medical subjects are subject to this double evaluation. We note that there may be situations where a medical subject may be considered both moral and amoral at the same time.

Contributors

  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4564187b-0f8c-4857-94fe-940348d83a6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.