Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 106 | 1 | 49-67

Article title

„Som hipster a neviem o tom.“  : pátranie po príznakových estetických hodnotách hipsterstva

Content

Title variants

EN
‘I am a hipster, and I don’t know about it’ : searching for the marked aesthetic values of hipsterhood

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
V mediálnom slovníku sa v poslednom období často skloňujú termíny hipster, hipsterský a to vo veľmi rozmanitých väzbách, na pomenovanie zdanlivo nesúvisiacich fenoménov. Zaujíma nás, čo túto rôznorodosť spája, do akej miery táto rétorika reaguje na existujúci hodnotový systém hipsterstva, azda viac životného pocitu, štýlu než subkultúry. Práve dynamika vzťahu medzi životným štýlom a subkultúrnou identitou, rozpúšťanie silných subkultúr na kmene, scény a podobne, či spochybňovanie až odmietanie subkultúrnej identity sú motívy, ktoré implicitne tematizuje aj hipsterstvo, spôsoby jeho kultúrnej prezentácie a sémantického usádzania. Zaujíma nás teda predovšetkým existenciálna sémantika hipsterstva ako životného pocitu s dôrazom na jeho estetické kvality, problematizácia vnímania hipsterstva – rozplývavá semiotika pojmu a nejasná sémantika fenoménu – v polohách medzi svetonázorom, životným štýlom a módnou vlnou. Metodologickým kľúčom k porozumeniu bude interpretačné preverovanie hodnotového napätia definovaného dynamikou protikladov: subjekt verzus komunita, ultramoderné verzus starobylé, tradícia verzus originalita a novosť, mesto verzus vidiek, túžba po koreňoch a nostalgia za domovom verzus kozmopolitizmus.
EN
The media studies vocabulary has included the word hipster in multiple ways recently and named thus seemingly unrelated phenomena. Our focus is on what puts together this diversity, and to what extent this rhetoric responds to the existing hipster values system that is more a life feeling than style or subculture. The dynamics between life style and subculture identity, dissolution of strong subcultures to tribes, scenes, and so on, or the doubt – denial even – of subculture identity are the motives that hipsterhood implicitly thematizes in the way of its cultural presentation and semantic sedimentation. We are interested mainly in existential semantics of hipsterhood as a life feeling with the stress on its aesthetic qualities, the questioning of the perception of hipsterhood – dissolving semantics of the concept and unclear semantics of the phenomenon that oscillates between a worldview, life style and fashionable trend. Methodological key to the understanding will be the interpretation of tension between the values defined by the dynamics of contradiction.

Year

Volume

106

Issue

1

Pages

49-67

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4595abd3-a25d-47ed-985e-882ec05cce65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.