Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 2 | 51-61

Article title

Případová studie - rozvoj komunikačních dovedností trenéra pomocí metody videotrénink interakcí

Content

Title variants

EN
Case study - development of coach's communication skills using video interaction guidance method

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Případová studie z oblasti psychologie sportu se zaměřuje na úkoly a dovednosti trenéra. Dobré komunikační dovednosti trenéra přispívají ke zvýšení výkonu a osobnímu rozvoji svěřence, stejně tak k vytváření dobrého sociálního kontaktu se svěřencem a nastavení příznivého tréninkového (motivačního) klimatu. Cílem této případové studie bylo využít metodu Videotrénink interakcí (VTI; Biemans, 1990) za účelem rozvoje komunikačních, resp. sociálních dovedností trenéra a následně ohodnotit efekt této intervence. Na základě předchozích zkušeností autorky (Baláková, 2011, 2013) s touto intervenční metodou byla rozšířena doba spolupráce s klientem i počet natáčení. Metody použité za účelem ohodnocení této intervenční metody (zúčastněné pozorování, polostrukturovaný rozhovor s trenérkou a dotazníky vyplněné hráčkami) byly mírně pozměněny. Příspěvek napomáhá k rozšíření počtu aplikačních oblastí metody Videotrénink interakcí a ukazuje směr, jakým je možno pracovat na vzdělávání a rozvoji sportovních trenérů.
EN
This case study relates to the field of sport psychology describing coach´s tasks and skills. Good communication skills of a coach contribute to performance enhancement, personal growth, good interpersonal relationship and also to positive motivational climate. The aim of this case study is to use the Video Interaction Guidance (VIG, in Czech rep. VTI; Biemans, 1990) method for working with coach in order to develop his communication and social skills and consequently evaluate utility of this method. Based on the previous experience of the author with this intervention method (Baláková, 2011, 2013) number of interventions was extended. Methods used for the purpose of the evaluation of the intervention (participated observing, semi-structured interview with coach and questionnaires completed by players) have been slightly modified. The paper helps to increase the number of VIG application areas and shows the direction how it is possible to educate coaches and improve their skills.

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

51-61

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.459c3bb2-cde8-430c-a4d9-a17cb231ddf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.