Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 4 | 1-13

Article title

Pocity matek z kojeneckého pláče

Content

Title variants

EN
Maternal feelings about infant crying

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie se zabývá základními souvislostmi mezi některými osobnostními charakteristikami matek a subjektivním vnímáním kojeneckého pláče. Představuje metodu Pocity z kojeneckého pláče (PKP) a její moţné vyuţití pro výzkumné účely. Výzkumný soubor tvořilo 125 respondentek. Sběr dat probíhal v 3. trimestru těhotenství a ve 4-8 týdnech po narození dítěte. Bylo zjištěno, ţe depresivita, rysová úzkostnost, mateřský selfesteem a výchovné postoje souvisejí s pocity, které v matce vyvolává pláč dítěte.
EN
The study focuses on basic relations between some personality characteristics of mothers and their subjective perceptions of infant crying. It presents the method of Feelings about Infant Crying and discusses its possible utilization for research purposes. The data on 125 women who participated in the research were gathered during the third trimester of their pregnancy and between 4th and 8th week after delivery. The study revealed that depression, trait anxiety, maternal self-esteem and infant rearing attitudes correlate with maternal feelings about infant crying.

Year

Volume

3

Issue

4

Pages

1-13

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.48131e0a-81f5-4f3b-b41f-b0d3d9a0268e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.