Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 6 | 473-490

Article title

Dvě složky vládnutí

Content

Title variants

EN
Two components of governance

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Abraham Lincoln v roce 1863 pronesl slavný a dodnes citovaný výrok, jímž charakterizoval demokracii jako „vládu lidu, lidem a pro lid“. Výrok se sice nevyznačuje výmluvností definic demokracie, poskytnutých politickými filozofy, a ani nepodává výčet všech nutných náležitostí, které by snad měl demokratický režim naplňovat. Přesto jde o jednu z nejslavnějších a nejznámějších definic demokratického režimu. Víme ale, co vlastně říkáme, když ho opakujeme? Podle výroku vládne každý ten, kdo je ovládán. Ovládáni jsou ale nejen svéprávní dospělí lidé, nýbrž také děti, lidé v kómatu nebo lidé s mentálním postižením. Jak ti vládnou? Nabízím odpověď, podle níž má vládnutí dvě složky, a to kontrolu a vliv. Kontrolou vládnou jen ti, co jí jsou schopni, tedy svéprávní dospělí. Vlivem ale vládnou a musí vládnout všichni.
EN
Abraham Lincoln, in the well known Gettyggsburg Address, said that democracy is the “government of the people, by the people, for the people”. This definition is neither as eloquent as others offered by political philosophy, nor does it enumerate necessary elements of democratic regimes. However, it is one of the best known and most cited definitions of democracy. Do we know what we are saying when we quote Lincoln? According to his definition, those who govern are the ones who are governed. However, not only adults (with legal capacity) are governed, but also children, people in come or people with intellectual disabilities. How do they participate in governing? I offer an answer on the basis of the idea that the government has two components: control and influence. Only adults (with legal capacity) could govern by means of control but everyone can and must govern by means of influence.

Keywords

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.48622895-25dc-4fcb-be00-999cfbb1f852
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.