Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 35 | 2 | 27-69

Article title

Mapa jako narzędzie klasyfikacji danych w socjologii. Poza przestrzenną lokalizację wyobrażeń

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Map as a Data Classification Tool in Sociology. Beyond Spatial Location of Imaginativeness

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A map as a research tool, being the domain within/of environmental psychology, cognitive geography of the city, cognitive science, human geography, is also a conglomerate of evaluation and/or a source of patterns of perceiving the city within the examined communities, so valuable for a sociologist. The eclectic fusion of geography and sociology is the starting point for the reflection on C. H. Coombs's theory of data, as well as R. N. Shepard's multidimensional analysis techniques, in the context of statistical and visual presentation methods for producing preference charts geared towards urban space. The basic task of this text is the explanation of inconsistencies, similarities, and mutual exclusiveness among the various types of maps within the realm of social sciences (social, sketch, mental, imaginative, evaluative, etc.) to achieve the aim of creating the possibility of further exploration of the issue of universal patterns of experiencing/using/feeling the city. The article is also an 'open' presentation (brought up for discussion, criticism and transformations) of the topic concerning 'new city maps', which are an attempt to make a step forward on the way towards an integral theory of the phenomenon of the city.

Journal

Year

Volume

35

Issue

2

Pages

27-69

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Piotr Luczys, c/o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89 C, 60-568 Poznan, Poland

References

 • Arana de S. (2008), Ewaluatywna mapa śródmieścia Warszawy. Pomiar oceny emocjonalnej przestrzeni miejskiej przez mieszkańców za pomocą narzędzia fotograficznego, [w:] Człowiek w mieście: symbioza - adaptacja - konflikt, red. A. Gendźwiłł, K. Kuzko, M. Fuhrmann, T. Duda, Wyd. Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa.
 • Axhausen K. W. (2000), Geographies of somewhere: a review of urban literaturę, [w:] „Urban studies", nr 10(37).
 • Banerjee T. (1985), Environmental design in the developing world: some thoughts on design education, [w:] „Journal of Planning Education and Research", nr 1(5).
 • Banerjee T., Southworth M. (1991), City Sense and City Design. Writ-ings and Projects of Kevin Lynch, Wyd. The MIT Press, Cambridge- Massachusetts, Londyn-Anglia.
 • Bańka A. (2002), Społeczna psychologia środowiskowa, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Baranowski A., Dymnicka M. (2005), Społeczna pamięć i tożsamość na przykładzie Gdańska, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Barnes T. J. (2001), In the beginning was economic geography - a science studies approach to disciplinary history, [w:] „Progress in Humań Geography", nr 4(25).
 • Bell P. A., Greene Th. C, Fisher J. D., Baum A. (2004), Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bennardo G. (2002), Map drawing in Tonga, Polynesia: accessing mental rep-resentations of space, [w:] „Field Methods" , nr 4(14).
 • Biela A. (1992), Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Bierwiaczonek K., (2007), Przestrzenie znaczące i puste. Percepcja przestrzeni miejskiej Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, [w:] Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, red. A. Majer, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Borg L., Groenen P. J. F. (2005), Modern Multidimensional Scaling. Theory and Applications. Second Edition, Wyd. Springer, Nowy Jork.
 • Borowik I. (2007), Kierunki przemian współczesnego miasta - suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk, [w:] Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, red. I. Borowik i K. Sztalt, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Brzosko-Sermak A. (2006), Program rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Olsztynie, [w:] XIX Konwersatorium wiedzy o mieście: Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bury P., Markowski T., Regulski J. (1993), Podstawy ekonomiki miasta, Wyd. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Certeau de M. (1988), The practice of everyday life, Wyd. University of Cali-fornia Press, Berkeley-Los Angeles-Londyn.
 • Chen Ch., Hardle W., Unwin A. (2008), Handbook of Data Visualization, Wyd. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Chermack T. J. (2003), Mental models in decision making and implications for human resource development, [w:] „Advances in Developing Humań Resources", nr 5.
 • Cichocki R. (2005), Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania. Tom 1 -Studia nad jakością życia, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Cichocki R., Podemski K. (1998), Życie w Poznaniu 1997. Poznaniacy o swoim mieście, Wyd. Ankieter, Poznań.
 • Cichocki R., Podemski K. (1999), Miasto w świadomości swoich mieszkańców, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Cichocki R., Podemski K. (2002), Życie w Poznaniu 2001. Miasto - Mieszkańcy - Instytucje, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Coudroyde Lille L., Cudny W. (2006), Specjalne strefy ekonomiczne, wolne strefy miejskie: nowe przestrzenie w mieście?, [w:] XIX Konwersatorium wiedzy o mieście: Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Cox T. F., Cox M. A. (2001), Multidimensional Scaling. Second Edition, Wyd. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-Londyn-Nowy Jork-Waszyngton.
 • Czekaj K. (2005), Aleksander Wallis. O szkole chicagowskiej i socjologii poznańskiej, czyli krótka rozprawa o Parku, Burgessie i Znanieckim, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Czekaj K. (2007), Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice.
 • Czekaj K., Wódz K. (2002), Szkoła chicagowska, [w:] Encyklopedia Socjologii, praca zbiorowa, tom 4 (S-Ż), Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Czepczynski M., Sagan I. (2004), Przestrzeń społeczna Gdańska dwudziestego wieku, [w:] Humanistyczne oblicze miast, red. D. Jędrzejczyk, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dolata M., Konecka-Szydłowska B. (2006), Kampus Morasko - nowa przestrzeń w strefie peryferyjnej Poznania, [w:] XIX Konwersatorium wiedzy o mieście: Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Domański R. (1998), Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Domański R. (2002), Gospodarka przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dudek-MaŃkowska S. (2007), Wizerunek Warszawy w świadomości mieszkańców, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dziewoński K. (1982), Nowe kierunki badawcze w polskiej geografii miast, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych - refleksje po 10 latach, red. B. Jałowiecki, Wyd. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Eyles J. D., Smith D. M. (1978), Social Geography, [w:] „American Behavioral Scientist", nr 1(22).
 • Fleischer M. (2002), Kulturowa reprezentacja przestrzeni jako zjawisko kon-struktywistyczne (na przykładzie „odległości"), [w:] Konstrukcja rzeczywistości, red. M. Fleischer, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Fleischer M. (2004), Kognitywny wizerunek Wrocławia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Foland A. (2006), Psychokartografia - metoda badania przestrzeni miejskiej, [w:] Dynamika przestrzeni miejskiej, praca zbiorowa, Wyd. Poznańskie, Poznań-Warszawa.
 • Frykowski M. (2007), Zasoby i struktura kapitału społecznego mieszkańców Łodzi, [w:] Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, red. A. Majer, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • GendŹwiłł A. (2006), Geograficzne badania map poznawczych przestrzeni miejskiej, [w:] Dynamika przestrzeni miejskiej, praca zbiorowa, Wyd. Poznańskie, Poznań-Warszawa.
 • GendŹwiłł A. (2008), Poznawanie miasta, pamiętanie miasta, [w:] Człowiek w mieście: symbioza - adaptacja - konflikt, red. A. GendŹwiłł, K. Kuzko, M. Fuhrmann, T. Duda, Wyd. Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa.
 • Gillam B. (1995), The perception of spatial layout from static optical informa-tion, [w:] Handbook of Perception and Cognition - Volume 5: Perception of Space and Motion, red. W. Epstein, S. Rogers, Wyd. Academic Press, San Diego.
 • Goel V. (1995), Sketches of Thought, Wyd. MIT Press, Cambridge.
 • Gould P.,(1986), Mental maps, Wyd. Allen & Unwin, Boston.
 • Green P. E., Carmone Jr. F. J., Smith, S. M. (1989), Multidimensional Scaling. Concepts and Applications, Wyd. Allyn & Bacon, Boston-Londyn-Sydney-Toronto.
 • Grochowski M. (1992), Gra o miasto - gra przegrana? [w:] Gra o miasto, red. B. Jałowiecki, Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Groeger L. (2004), Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hafner V. V. (2005), Cognitive maps in rats and robots, [w:] „Adaptive Behav-ior", nr 2(13).
 • Hall E. T. (2005), Ukryty wymiar, Wyd. Literackie „Muza S.A.", Warszawa.
 • Hall M. R., Hall E. T. (2001), Czwarty wymiar w architekturze. Studium o wpływie budynku na zachowanie człowieka, Wyd. Literackie „Muza S.A.", Warszawa.
 • Hamm B. (1990), Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Hauzinski A., Bańka A. (2002), Regiony mentalne w mapach poznawczych środowiska zamieszkania, [w:] „Czasopismo Psychologiczne", nr 2.
 • Hauzinski A., Bańka A., (2003), Percepcja bezpieczeństwa rodowiskowego w przestrzeni zurbanizowanej zagrożonej przestępczością, [w:] Zachowanie, Środowisko, Architektura (2): Forma i przestrzeń w świadomości użytkowników i projektantów, red. A. Bańka, Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 • Hawley A. H. (1950), Humań Ecology. A theory of community structure, Wyd. Ronald Press Company, Nowy Jork.
 • Hershberg T. (1978), The new urban history: toward an interdisciplinary his-tory of the city, [w:] „Journal of Urban History", nr 1(5).
 • Hershenson M. (1998), Visual space perception, Wyd. MIT Press, Cambridge.
 • Herzog T. R., Kapłan S., Kapłan R. (1982), The prediction of preference for unfamiliar urban places, [w:] „Population and Environment", nr 5.
 • Hillis K. (1998), On the margins: the hwisibility of Communications in geogra-phy, [w:] „Progress in Humań Geography", nr 4(22).
 • Hołyst B. (1995), Wpływ przestępczości na jakość życia w dużych miastach, [w:] Wielkie miasto: czynniki integrujące i dezintegrujące. Łódź, 17-19 maja 1994 r., tom 1, red. D. Bieńkowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ittelson W. H. (1978), Emdronmental perception and urban experience, [w:] „Environment and Behavior", nr 10.
 • JakÓbczyk-Gryszkiewicz J. (2006), Powstawanie nowych terenów przemysłowych w Łodzi dawniej i dziś: współczesna rola specjalnych stref ekonomicznych, [w:] XIX Konwersatorium wiedzy o mieście: Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jałowiecki B. (1971), Wspólne płaszczyzny badań różnych dyscyplin nad miastem, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych, red. B. Jałowiecki, Wyd. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Jałowiecki B. (1978), Społeczne zasady funkcjonowania miasta, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Jałowiecki B. (1985), Przestrzeń jako pamięć, [w:] „Studia Socjologiczne", nr 2(97).
 • Jałowiecki B. (1988), Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Jałowiecki B. (1991), Znaczenie przestrzeni, [w:] „Studia Socjologiczne", nr 1-2(120-121).
 • Jałowiecki B. (1992), Gra o miasto w sytuacji transformacji ustroju, [w:] Gra o miasto, red. B. Jałowiecki, Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Jałowiecki B. (1992), Innowacje w naukach społecznych, [w:] „Studia Socjologiczne", nr 3-4(126-127).
 • Jałowiecki B. (1999), Metropolitalne pejzaże, [w:] Metropolie, red. B. Jałowiecki, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Jałowiecki B. (2000), Przestrzeń społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, tom 3 (O-R), praca zbiorowa, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Jaroszewska-Brudnicka R. (2004), Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Jędrzejczyk D. (2004), Geografia humanistyczna miasta, Wyd. Akademickie „Dialog", Warszawa.
 • Jędrzejczyk D. (2004), Geografia miasta jako nauka humanistyczna, [w:] Humanistyczne oblicze miasta, red. D. Jędrzejczyk, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kaczmarek J. (2002), Poznań w fotografii i świadomości mieszkańców, [w:] „Przegląd Zachodni", nr 3.
 • Kaczmarek J., Ślebioda I. (2004), Badania socjowizualne z wykorzystaniem fotografii (na przykładzie projektu badawczego „Poznań w fotografii i świadomości swoich mieszkańców"), [w:] Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbrich, Wyd. Biblioteka Telgte, Poznań.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E. (2007), Socjologia i geografia w Polsce wobec przestrzeni społecznej - od odrębności podejść ku wspólnocie pól i metod badań, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kapłan S., Kapłan R. (1982), Cognition and emdronment: functioning in an uncertain world, Wyd. Praeger, Nowy Jork.
 • Kawka Z. (2004), Postawy wobec środowiska naturalnego - komponent emocjonalno-oceniający, [w:] Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, red. E. Rokicka, P. Starosta, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kinal A. (2007), Socjometria w socjologii miasta - próba zastosowania (na przykładzie relacji między miastami wojewódzkimi), [w:] Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, red. I. Borowik i K. Sztalt, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kitchin R. (1994), Cognitive maps: what are they and why study them?, [w:] „Journal of Environmental Psychology", nr 14.
 • Kitchin R., Blades M. (2002), The cognition of geographic space, Wyd. L.B. Tauris Publishers, Londyn-Nowy Jork.
 • Koseła K., Utzig K. (1980), Skalowanie wielowymiarowe - zastosowania uprawnione i nieuprawnione, [w:] „Studia Socjologiczne", nr 2(77).
 • Kowalczyk A. (1992), Percepcja środowiska miejskiego przez dzieci (na przykładzie Warszawy), [w:] Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, red. B. Jałowiecki, H. Libura, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kowalewski M., Kołodziejczak S. (2008), Metody jakościowe w badaniach przestrzeni społecznej Szczecina: analiza fotograficzna i mapy ewaluatywne, [w:] Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, red. Z. Rykiel, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kuzko K., Szczepańska J. (2008), Miasto, które się staje. „Nowe w starym, stare na nowo" - nowa jakość czy konflikt przeciwieństw? Wyniki badań środowiskowych na warszawskiej Pradze, [w:] Człowiek w mieście: symbioza - adaptacja - konflikt, red. A. Gendźwiłł, K. Kuzko, M. Fuhrmann, T. Duda, Wyd. Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa.
 • Lancey de C. (2007), Emotion and cognition: a new map of the terrain, [w:] Studies in Brain and Mind - Volume 4: Cartographies of the Mind. Phi-losophy and Psychology in Intersection, red. M. Marraffa, M. De Caro, F. Ferretti, Wyd. Springer, Dordrecht.
 • Lewicka M. (2004), Ewaluatywna mapa Warszawy: Warszawa na tle innych miast, [w:] Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, red. J. Grzelak, T. Zarycki, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Lewicka M. (2004), Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [w:] Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, red. J. Grzelak, T. Zarycki, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Lewicka M. (2008), Miasto jako przedmiot badań psychologii, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Lewicka M., Cybruch D., Drobińska J., Kanafa D., Korczyńska M, Oryszczyn L., Smal N. (2003a), Dwa miasta dwa mikrokosmosy. Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców. Część I. Pamięć a tożsamość, zbiory Pracowni Badań Środowiskowych UW (http://srodowiskowa.psychologia.pl/, dostęp: 30 XI 2008).
 • Lewicka M., Cybruch D., Drobińska J., Kanafa D., Korczyńska M, Oryszczyn L., Smal, N. (2003b), Dwa miasta dwa mikrokosmosy. Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców. Część II. Treści pamięci, zbiory Pracowni Badań Środowiskowych UW (http://srodowiskowa.psychologia.pl/, dostęp: 30 XI 2008)
 • Lisowski A. (2007), „Przestrzeń" i „percepcja" w transdyscyplinarnych badaniach miasta - spojrzenie geografa, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lissowski G. (2005), Analiza wielowymiarowa, [w:] Encyklopedia Socjologii. Suplement, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Liszewski S. (1995), Rozwój terytorialny a integracja przestrzenna miasta. Przykład Łodzi, [w:] Wielkie miasto: czynniki integrujące i dezintegrujące. Łódź, 17-19 maja 1994 r., tom 1, red. D. Bieńkowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Loukaitou-Sideris A., LiggettR., Iseki H. (2002), The geography of transit crime: documentation and evaluation of crime incidence on and around the Green Linę Stations in Los Angeles, [w:] „Journal of Planning Education and Research", nr 2(22).
 • Lynch K. (1970), The Image of The City, Wyd. The MIT Press, Cambridge-Massachusetts, Londyn-Anglia.
 • Madurowicz M. (2007), Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Majer A. (2005), Świadomość miasta - miasto w świadomości, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Marcinczak Sz. (2007), Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Marody M. (2000), Postawa, [w:] praca zbiorowa, „Encyklopedia Socjologii", tom 3 (O-R), Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Matei S., Ball-Rokeach S. J., Qiu J. L. (2001), Fear and misperception of Los Angeles urban space. A spatial-statistical study of communication-shaped mental maps, [w:] „Communication Research", nr 4(28).
 • Mercer D. (2002), Future-histories of Hanford: the materiał and semiotic pro-duction of a landscape, [w:] „Cultural Geographies", nr 1(9).
 • Michałowska E. (1994), Funkcjonowanie stereotypów w postrzeganiu miasta (przykład łódzki), [w:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Tom 1 -Miasto, red. I. Machaj, J. Styk, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Mikuła Ł., Ewertowski M. (2006), Suburbanizacja w strefie podmiejskiej Poznania - „nowa przestrzeń" w aglomeracji?, [w:] XIX Konwersatorium wiedzy o mieście: Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Milgram S. (1974), The experience of living in cities, [w:] Humań behavior and the environment: Interactions between man and his physical world, red. J. H. Sims, D. D. Bauman, Wyd. Maaroufa Press, Chicago.
 • Milgram S., Jodelet D. (1976), Psychological maps of Paris, [w:] Environ-mental psychology. Second Edition, red. H. M. Proshansky, W. H. Ittelson, L. G. Rivlin, Wyd. Holt, Rinehart and Winston, Nowy Jork.
 • Miszewska B. (2006), Tereny gruzowisk jako „nowa przestrzeń" miejska we Wrocławiu, [w:] XIX Konwersatorium wiedzy o mieście: Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Monmonier M. (1991), How to lie with maps, Wyd. Chicago Press, Chicago-Londyn.
 • Monmonier M. (2007), Cartography: the multidisciplinary pluralism of carto-graphic art, geospatial technology and empirical scholarship, [w:] „Progress in Humań Geography", nr 3(31).
 • Mordwa S. (2003), Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mysłek P. (2007), Wartościowanie przestrzeni zamieszkania na przykładzie Łodzi, [w:] Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, red. A. Majer, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nawrocki T. (2005), Miasto bez centrum? Centrum Katowic w oczach mieszkańców, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2008), Psychologia poznawcza, Wyd. Naukowe PWN i SWPS Academica, Warszawa.
 • Nowak E., Piechota R. (2000), Przegląd zastosowań metod statystycznej analizy wielowymiarowej w strategicznych badaniach marketingowych, [w:] Ekonometria 6 - Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowakowska I. (1975), W sprawie definicji pojęcia „postawa", [w:] „Studia Socjologiczne", nr 2(57).
 • Oliveira D'Antona, de A., Cak A. D., VanWey L. K. (2008), Collecting sketch maps to understand property land use and land cover in large surveys, [w:] „Field Methods", nr 1(20).
 • Paivio A. (1986), Mental representations. A dual coding approach, Wyd. Oxford University Press, Nowy Jork.
 • Park R. E. (1936), Humań ecology, [w:] „American Journal of Sociology", vol. 42.
 • Park R. E., Burgess E. W. (1921), Introduction to the science of sociology, Wyd. Chicago Press, Chicago-Illinois.
 • Park, R. E., McKenzie R. D., Burgess E. W. (1925), The City: Suggestions for the Study of Humań Naturę in the Urban Environment, Wyd. University of Chicago Press, Chicago.
 • Perkins Ch. (2004), Cartography - cultures of mapping: power in practice, [w:] „Progress in Humań Geography", nr 3(28).
 • Perry C. A. (1925), The local community as a unit in the planning of urban residential areas, [w:] „The Urban Community. Selected papers from the proceedings of The American Sociology Society", red. E. W. Burgess, Wyd. Chicago Press, Chicago-Illinois.
 • Philips R. S. (1993), The language of images in geography, [w:] „Progress in Humań Geography", nr 2(17).
 • Pilichowski A. (2004), Postawy wobec środowiska naturalnego - komponent poznawczy, [w:] Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, red. E. Rokicka, P. Starosta, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Piotrowski W., (1994), Tożsamość miasta (na przykładzie Łodzi), [w:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Tom 1 - Miasto, red. I. Machaj, J. Styk, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Pluta J. (2006), Tożsamość i lokalność. Uwagi o związku wrocławian z przestrzenią miasta, [w:] My, wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, red. P. Żuk, J. Pluta, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Porter P. W. (1978), Geography as human ecology: a decade of progress in a ąuarter century, [w:] „American Behavioral Scientist", nr 1(22).
 • Prawelska-Skrzypek G. (1992), Waloryzacja przestrzeni polskich miast w opinii ich mieszkańców, [w:] Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, red. B. Jałowiecki, H. Libura, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Przecławski K. (1966), Miasto i człowiek, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Pyle G. F. (1976), Spatial and temporal aspects of crime in Cleveland, Ohio, [w:] „American Behavioral Scientist", nr 2(20).
 • Rakoczy G. (1985), Umysłowe obrazy miasta, ich powstawanie oraz metoda badania, [w:] „Przegląd Psychologiczny", nr 4.
 • Redish A. D. (1999), Beyond the Cognitive Map: From Place Cells to Episodic Memory, Wyd. MIT Press, Cambridge.
 • Robinson A., Sale R., Morrison J. (1988), Podstawy kartografii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rokicka E. (2004), Postawy wobec środowiska naturalnego - komponent behawioralny, [w:] Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, red. E. Rokicka, P. Starosta, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Sagan I. (2008), Miasto jako przedmiot badań geografii, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Wyd. Naukowe „Scholar", Warszawa.
 • Saukko P. (1998), Poetics of voice and maps of space: two trends within empiri-cal research in cultural studies, [w:] „European Journal of Cultural Studies", nr 2(1).
 • Siemiński W. (1992), Społeczne wartościowanie przestrzeni małych miast polskich, [w:] Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, red. B. Jałowiecki, H. Libura, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Simmel G. (2005), Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] Socjologia, red. G. Simmel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sirko M. (1999), Zarys historii kartografii, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Sitek W. (2002), Znaniecki Florian, [w:] Encyklopedia Socjologii, tom 4 (S-Ż), praca zbiorowa, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Skiba W. (2006), Kapitał społeczny mieszkańców Wrocławia, [w:] My, wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, red. P. Żuk, J. Pluta, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Skierska J. (2008), Postrzeganie miejsca w Zielonej Górze, [w:] Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, red. Z. Rykiel, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Southworth M. (1985), Shaping the city image, [w:] „Journal of Planning Ed-ucation and Research", nr 1(5).
 • Srinivasan S. (2002), Quantifying spatial characteristics of cities, [w:] „Urban Studies", nr 11(39).
 • Szczepański M. S., Ślęzak-Tazbir W., Świątkiewicz-Mośny M. (2006), Żywioły miastosfery. Dynamika przestrzeni miejskiej w oglądzie socjologicznym, [w:] Dynamika przestrzeni miejskiej, praca zbiorowa, Wyd. Poznańskie, Poznań-Warszawa.
 • Szolginia W. (1980), Informacja wizualna w krajobrazie miejskim, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztalt K. (2007), Simmel. Forma. Miasto, [w:] Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, red. I. Borowik i K. Sztalt, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Tolman E. C. (1948), Cognitive maps in rats and men, [w:] „The Psychological Review", nr 4(55).
 • Tolman E. C. (1995), Zachowania celowe u zwierząt i ludzi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tuan, Yi-Fu (1987), Przestrzeń i miejsce, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Tuan, Yi-Fu (1990), Topophilia: A study of environmental perceptions, atti-tudes and values, Wyd. Columbia University Press, Nowy Jork.
 • Turowski J. (1967), Osiedle mieszkaniowe jako podstawa struktury i organizacji społecznej miasta, [w:] „Studia Socjologiczne", nr 4(27).
 • Vertesi J. (2008), Mind the gap: The London underground map and users' representations of urban space, [w:] „Social Studies of Science", nr 38.
 • Wallis A. (1965), Hierarchia miast, [w:] „Studia Socjologiczne", nr 4(19).
 • Wallis A. (1967), Socjologia wielkiego miasta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wallis A. (1979), Informacja i gwar. O miejskim centrum, Wyd. PIW, Warszawa.
 • Wallis A. (1999), Aktualność rozprawy Floriana Znanieckiego pt. „Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, [w:] Socjologia miasta (wybór tekstów), red. M. Malikowski, S. Solecki, Rzeszów.
 • Węcławowicz G. (2007), Geografia społeczna miast. Nowe wydanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wieczorek A., Kwasek M., Duda T., Frenkiel F., Matwiejczyk G. (2007a), Plac Trzech Krzyży, zbiory Pracowni Badań Środowiskowych UW (http://srodowiskowa.psychologia.pl/, dostęp: 30 XI 2008)
 • Wieczorek A., Stefańska J., Andrzejewska D., Hussein M., Michalska A., Tomasinski P. (2007b), Tram linę number 22 - Warsaw, zbiory Pracowni Badań Środowiskowych UW (http://srodowiskowa.psychologia.pl/, dostęp: 30 XI 2008)
 • Wilczyński J. (1980), Skalowanie wielowymiarowe jako metoda geometrycznej reprezentacji psychologicznej relacji podobieństwa, [w:] „Przegląd Psychologiczny", nr 3.
 • Wirth L. (1938), Urbanism as a way of life, [w:] „American Journal of Sociology", vol. 44.
 • Wolaniuk A. (2006), Nowa przestrzeń akademicka, [w:] XIX Konwersatorium wiedzy o mieście: Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Załęcki J. (2003), Przestrzeń społeczna Gdańska w świadomości jego mieszkańców. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Zdulski M. (2001), Historyczne i przestrzenne aspekty Zielonej Góry, [w:] Zielona Góra. Socjologiczne studium miasta i jego mieszkańców, red. I. Machaj, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków.
 • Znaniecki F. (1938), Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1.
 • Znaniecki F. (1971), Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1987), Czy socjologowie powinni być także filozofami wartości?, [w:] Pisma filozoficzne. Tom 1, red. F. Znaniecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1988), Wstęp do socjologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1991), Rzeczywistość kulturowa, [w:] Pisma filozoficzne. Tom 2, red. F. Znaniecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zorbaugh H. W. (1925), The natural areas of the city, [w:] The Urban Com-munity. Selected papers from the proceedings of The American Sociology Society, red. E. W. Burgess, Wyd. Chicago Press, Chicago-Illinois.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA085820

YADDA identifier

bwmeta1.element.4a12b4fb-1dd8-32aa-bf5e-ac6745a5820a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.