Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 1 | 28-52

Article title

Evolučně-konzervativní pojem osoby:

Content

Title variants

EN
Evolutionary-conservative concept of a person:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek kriticky zhodnotí dvě teorie personality. První bude představena antropocentrická etická teorie nazvaná ontologický personalismus, podle které je každý lidský jedinec automaticky osobou a každý lidský život je posvátný. Druhou teorií bude empirický funkcionalismus, podle kterého jsou jedinci osobami díky tomu, že disponují určitými funkcionálními vlastnostmi. Bude poukázáno na nedostatky a problémy obou teorií a jako východisko bude představena teorie nazvaná evolučně-konzervativní pojem osoby. Tato teorie bude vycházet z konzervativní metody především z konzervativní kritiky lidských práv. Díky skloubení chápaní a zdůvodnění tradice a zvyků u konzervatismu s chápáním morálky v evoluční teorii bude pojem osoby představen jakožto tzv. „cluster concept“.
EN
The article critically evaluates two theories of personality. The first will introduce an anthropocentric ethical theory called ontological personalism, according to which every human individual is automatically a person and every human life is sacred. The second theory will be empirical functionalism, according to which individuals are persons due to the fact that they have certain functional properties. The problems of both theories will be pointed out and as the basis of the presented theory called evolutionary-conservative concept of the person. This theory will be based on the conservative method, especially on the conservative critique of human rights. Combining the understanding and justification of traditions and customs in conservatism with the understanding of morality in evolutionary theory, the concept of a person will be introduced as a so-called "cluster concept".

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4a7ff1c7-6d94-4844-9292-feb3db2e405f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.