Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 4 | 1 | 27-41

Article title

Historici a historická politika

Content

Title variants

EN
Historians and the historical policy

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Hlavní cíle tohoto článku jsou zaprvé představit stěžejní problémy nedávné polské debaty o historické politice, zadruhé rekonstruovat nejdůležitější argumenty této diskuse a zatřetí odpovědět na otázku, co tato debata vypovídá o historicích samotných. Studie ukazuje spor o samotný pojem „historické politiky“ a různá hlediska, jak by tato politika, pokud vůbec, měla fungovat. Dále analyzuje, jak jsou dělící čáry mezi jednotlivými skupinami historiků v soudobém Polsku posilovány generačními rozdíly, politickými preferencemi a v neposlední řadě i rozdílnou představou historika a jeho sociální role v dnešní společnosti. Autor poukazuje na důležitost společenského a politického kontextu, zvláště na zásadní otázku, jak by měl vypadat polský patriotismus na počátku 21. století a jakou by v tom měly hrát roli historie a historická politika. Studie je zakončena úvahami o ztotožňování historie a paměti v posledních letech a dalekosáhlých důsledcích, které to přináší; pro historii jakožto politický a komerční nástroj a pro historika a jeho společenské a akademické pozice.
EN
The main aims of the article are, first, to present the main issues of the recent Polish debate about the historical policy, second, to reconstruct the most important arguments in the discussion and, third, to answer the question of what this debate is saying about historians themselves. The study portrays the dispute over the very notion of ‘historical policy’ and the different perspectives on how such policy, if ever, should function. Further, it analyses how the lines of division between various groups of historians and politicians in contemporary Poland are strengthened by generational differences, political preferences and, last but not least, by different images of the historian and his social role in today’s society. The author points to the importance of the societal and political context, in particular the compelling question of how the Polish patriotism at the beginning of the 21st century should be shaped and what role history or historical policy should play in it. The study concludes with considerations on the merging of history and memory in recent years and its far-reaching consequences for both, the history as political and commercial tool as well as the historian, his social and academic position.

Keywords

Discipline

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

27-41

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4b0d9c62-2874-46dd-88ff-e5945080d462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.