Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 108 | 2 | 197-216

Article title

Národopisné oddělení Národního muzea v letech 1938-1948

Content

Title variants

EN
The Ethnographic department of the National Museum during the 1938-1948 period

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Text se zabývá dějinami Národopisného oddělení v letech 1938 – 1948, tedy především v letech II. světové války a tzv. třetí republiky. Výrazně se posunula ideologická rovina existence NM, od idejí čechoslovakismu přešla instituce k obhajobě českého národa a bylo také třeba se vyrovnat s pronikající ideologií nacistickou a jejími konkrétními projevy (germanizace, arizace). V praktické rovině se oddělení potýkalo především s nedostatkem místa a postupně také s tenčícím se personálním zabezpečením či jeho nestabilitou. Pozornost je směřována také na osudy klíčové osobnosti muzejní etnografie, Drahomíry Stránské. V rovině konceptuální se oddělení příliš neposouvalo a zůstávalo na pozicích popisného či srovnávacího národopisu s důrazem na ostatní slovanské národy, případně na domácí prostředí.
EN
This text discusses the history of the Ethnographic Department during the 1938–1948 period, i.e., chiefly during the Second World War and the Third Czechoslovak Republic. There was the significant shift in the ideological concept of the National Museum, as the institution progressed from the ideology of Czechoslovakism to defence of the Czech nation, and it was also necessary to deal with the pervading Nazi ideology and its specific manifestations (e.g., Germanization and Aryanization). On a practical level, the department primarily had to cope with a lack of space, as well as the gradual loss of and the fluctuations in staff. The fate of Drahomíra Stránská, who was a key figure in the museum’s ethnography, is also discussed. On a conceptual level, the department did not advance much and remained at the level of descriptive or comparative ethnography with an emphasis on other Slavic nations and the domestic environment.

Year

Volume

108

Issue

2

Pages

197-216

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4b5f8df2-3413-4d0b-aabd-0c0f6ec9f315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.