Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 160 | 12 | 1038-1053

Article title

Potenciál a úskalí identifikačních služeb bankovní identity

Content

Title variants

EN
The promise and pitfalls of identification services through bank identity

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V rámci tohoto článku přibližujeme důvody a způsob zavedení bankovní identity v českém právu. Přestože byl potenciál pro vyšší využívání elektronických dokumentů obecně podpořen nařízením eIDAS, zejména možnosti elektronické identifikace nebyly v České republice prozatím příliš vhodně využity. Bankovní identita v tomto směru přináší příslib zásadnější změny. Potenciální uživatelské výhody jsou spojovány zejména s jednoduchostí zřízení této elektronické identity a jejího následného užívání. Přesto je vhodné upozornit na jistá úskalí, která je nutno mít na zřeteli. Naším cílem je vytyčit a analyzovat problematické aspekty fungování bankovní identity a diskutovat, jak by šlo popsané překážky eliminovat. V tomto směru je přiblíženo též technologicky inovativní řešení tzv. systému atributové autentizace a možný přínos jeho nasazení v rámci identifikačních služeb.
EN
In this article, we present the reasons for and the way of introducing bank identity in Czech law. Although the potential for increased use of electronic documents has been generally supported by the eIDAS Regulation, in particular the possibilities of using electronic identification have not yet been well exploited in the Czech Republic. Banking identity holds the promise of more fundamental change in this respect. Potential user benefits are associated in particular with the simplicity of setting up this electronic identity and its subsequent use. Nevertheless, there are certain pitfalls to be borne in mind. Our aim is to identify and analyse the problematic aspects of the functioning of the banking identity and to discuss how the described obstacles could be eliminated. In this direction, a technologically innovative solution of the so-called attribute authentication system and the possible benefits of its deployment in the context of identification services are also presented.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4c35a76e-222e-4599-b254-955d8e3ce5cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.