Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 14 | 313-338

Article title

Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Rezolucja nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 7 października 2010 roku

Content

Title variants

EN
THE RIGHT TO CONSCIENTIOUS OBJECTION IN LAWFUL MEDICAL CARE. RESOLUTION 1763 OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE OF 7 OCTOBER 2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest przedstawienie okoliczności powstania rezolucji nr 1763 zatytułowanej Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej przyjętej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 7 października 2010 roku. Projekt rezolucji opracowany został przez posłów z ugrupowań socjalistycznych i lewicowych, a jego celem było ograniczenie prawa do sprzeciwu sumienia przez pracowników służby zdrowia i zwiększenie dostępności pacjentów do zalegalizowanych, ale kontrowersyjnych moralnie świadczeń medycznych, przede wszystkim aborcji. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w dniu 14 października 2008 roku złożeniem przez grupę posłów wniosku zawierającego projekt rezolucji. Projekt został następnie oddany pod obrady Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Rodziny oraz Komisji ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Przyjęcie dokumentu poprzedzone zostało burzliwą debatą wokół charakteru prawa do sprzeciwu sumienia oraz jego zakresu przedmiotowego i podmiotowego w odniesieniu do systemu opieki medycznej i prawa do ochrony zdrowia. W wyniku przyjętych poprawek ostateczny tekst dokumentu odbiegał istotnie od jego pierwotnej wersji. Zdecydowanie podkreślono w nim fundamentalny charakter prawa do wolności sumienia, w tym prawa do sprzeciwu sumienia, ale również odpowiedzialność państwa za zapewnienie pacjentom dostępu do legalnych świadczeń medycznych. Na końcu opracowania przedstawione zostało polskie tłumaczenie rezolucji nr 1763.
EN
This paper elaborates on the origin of Resolution 1763 The right to conscientious objection in lawful medical care, adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 7 October 2010. The draft resolution was prepared by the socialist and leftist MPs and aimed to curtail the right to conscientious objection by medical personnel and to increase the availability of legal, yet morally controversial, medical services, especially abortion. The work on the document began on 14 October 2008 when a group of MPs put forward a motion containing the draft resolution. The draft was later submitted to deliberations of the Committee on Social, Health and Family Affairs and the Committee for Equality between Women and Men. Adoption of the document was preceded by a stormy debate on the nature of the right to conscientious objection and its subjective and objective scope as regards the medical care system and the right to health protection. The adopted amendments significantly altered the original text. The final draft laid a strong emphasis on the fundamental nature of the right to freedom of conscience, including the right to conscientious objection, but also stressed the responsibility of the state for providing patients with access to lawful medical services. The Polish translation of Resolution 1763 has been attached at the end of the paper.

Year

Volume

14

Pages

313-338

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Zaklad Etyki i Filozofii Czlowieka, Wydzial Pielegniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, Poland
  • Jakub Pawlikowski, Zaklad Etyki i Filozofii Czlowieka, Wydzial Pielegniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, Poland

References

  • Lamacková A., Conscientious Objection in Reproductive Healthcare: Analysis of Pichon and Sajous v. France, „European Journal of Health Law” 2008, nr 15.
  • Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
  • Oniszczuk J., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1996, Warszawa 1998.
  • Savulescu J., Conscientious objection in medicine, „British Medical Journal” 2006, nr 332.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA108814

YADDA identifier

bwmeta1.element.4c896973-021f-36c5-9138-7c7da7a72752
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.