Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 30-43

Article title

Prediktory porušovania noriem v správaní orientovanom na cieľ

Content

Title variants

EN
Predictors of norm-violating behavior in the goal directed behavior

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Hlavným cieľom prezentovanej štúdie je identifikácia signifikantných prediktorov neetického správania uskutočneného za účelom dosiahnutia cieľa. Na výskume participovalo 165 vysokoškolských študentov vo veku 18 až 26 rokov (Mvek=21,7; SD=1,78). Skúmané premenné boli zachytávané prostredníctvom batérie vytvorenej zo šestnástich škál dimenzií cieľov, škály injunktívneho normatívneho presvedčenia, deskriptívneho normatívneho presvedčenia (Lovaš, 1998), zámeru porušiť normu (Čopková, Lovaš, 2016; Čopková, Matyiová, 2016) a dotazníka Osobná dôležitosť morálnej identity (Aquino, Reed, 2003). Exploračnou faktorovou analýzou boli identifikované tri hlavné faktory dimenzií cieľa: záväzok dosiahnuť cieľ, kríza v dosahovaní cieľa a zmysluplnosť cieľa. Následne boli dáta podrobené regresnej analýze, ktorá naznačuje, že významnými prediktormi sformovania zámeru porušiť normu za účelom dosiahnutia cieľa sú faktory záväzok dosiahnuť cieľ, kríza v dosahovaní cieľa, injunktívna a deskriptívna norma a taktiež osobná dôležitosť morálnej identity, ktoré vysvetľujú 50,2 % variability skúmanej premennej.
EN
The aim of the presented study was the identification of significant predictors of non-ethical behavior in a goal directed behavior. 165 university students aged from 18 to 26 (Mage=21,7; SD=1,78) has participated in the study. The battery of 16 goal dimensions’ scales, the scale of injunctive and descriptive normative belief (Lovaš, 1998), the scale of intention to violate the norm (Čopková, Lovaš, 2016; Čopková, Matyiová, 2016) and the questionnaire of Self-importance of moral identity were used (Aquino, Reed, 2003). Using the exploratory factor analysis, three factors of goal dimensions were identified: the commitment to reach the goal, the crisis in the goal attainment and the meaningfulness of the goal. The data processed by the regression analysis showned these as significant predictors: the commitment to reach the goal, the crisis in the goal attainment, injunctive, the descriptive normative belief and also the self-importance of moral identity, which explains the 50,2 % of the variance of the intention to violate the norm.

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

30-43

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4d16c17d-8ce1-4c0b-88ac-2586939cd2df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.